Životní situace:

Osobní doklady
Cestovní pasy
Občanské průkazy
Ztráta matričních dokladů
Státní občanství

Bezpečnost
Zásah do pokojného stavu
Antisprejerový program

Poplatky
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Povolení provozu výherních hracích přístrojů
Poplatek za komunální odpad 

Finance
Použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně
Použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.

Rodina
Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí

Děti
Vítání občánků
Otázky ohledně otcovství 

Jména a příjmení
Změna jména či příjmení
Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
Volba druhého jména
Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

Svatba
Uzavření manželství

Sociální otázky
Rodina, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Pečovatelská služba
Bydlení pro seniory a zdravotně postižené
Půjčování kompenzačních pomůcek
Domovy pro seniory
Poradenství, aneb v čem Vám můžeme pomoci

Prodej, pronájem, směna nemovitostí v k.ú. Mimoň

Pronájem obecního bytu formou výběrového řízení
Přechod nájmu bytu
Výměna bytů
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Pronájem nebytového prostoru
Prodej, směna, dar a výpůjčka nemovitostí
Pronájem pozemku
Zřízení (budoucího) věcného břemene
Pronájem Domu kultury Ralsko

Noviny
Inzerce v Mimoňském zpravodaji
Evidence periodického tisku

Životní prostředí
Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečného odpadu
Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Hlášení chovu včel
Vydání rybářského lístku
Sběrný dvůr
 

Kultura
Inzerce na výlepových plochách
Užití autorských děl při veřejné akci
Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě
Pronájem Domu kultury Ralsko
Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu, nebo programu

Ověřování podpisů a listin
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Evidence obyvatel
Evidence obyvatel
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Různé
Použití znaku a vlajky města
Občan a územní plánování - práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

Cestovní pasy

Agendu provádí Městský úřad s rozšířenou působností v České Lípě, Děčínská ul. 389
 

Občanské průkazy

Nové občanské průkazy se vydávají  na Městském úřadu v České Lípě, ul. Děčínská.
 Na matrice Městského úřadu Mimoň je možné ohlásit ztrátu nebo krádež občanského průkazu. Na základě předložení rodného listu, nebo cestovního pasu  matrika vydá potvrzení o občanském průkazu. Po ohlášení je občan povinen do 15 dnů požádat o nový občanský průkaz. 

 

Ztráta matričních dokladů

O nový matriční doklad lze podat žádost, kde událost nastala tj. žádost o nový rodný list, oddací list, úmrtní list.
Občan vyplní žádost o matriční doklad, předloží platný OP a uhradí 100,- Kč správní poplatek přímo na matrice na Městském úřadě Mimoň.
 

Státní občanství

Vydávání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR pro naše občany - provádí Krajský úřad Liberec: U Jezu 642/2a, 2.patro, č.dv.C209, C211-pondělí a středa: 8,00 – 17,00 hod.

Osvědčení o státním občanství ČR k vydání prvního OP v 15 letech – žádost lze podat na matrice Městského úřadu Mimoň, bude odeslána k vyřízení na Krajský úřad LK Liberec: zákonný zástupce k této žádosti přikládá:
a) rodný list dítěte
b) rodný nebo oddací list jednoho z rodičů, jestliže se rodiče narodili po 1.1.1954
c) platný doklad totožnosti jednoho z rodičů (žadatele)

pozn. : jestliže rodiče předkládají oddací list vydaný po 30.6.2001 (formát A4), je třeba dále ještě doložit rodné listy prarodičů dítěte.

Pokud zákonný zástupce toto osvědčení vyžaduje ihned, předloží výše uvedené náležitosti přímo na KÚ Liberec, kde mu osvědčení bude vydáno v úřední hodiny na počkání.
 

Zásah do pokojného stavu

Základní informace:
Projednávání předběžných zákazů při zřejmém zásahu do pokojného stavu (např. zabránění vstupu do domu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Osoba, která se domnívá, že došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu jednáním nebo nečinností jiných osob. Osobou se rozumí osoba fyzická i osoba právnická.

Podmínky a postup:
Přestupkové řízení lze zahájit pouze na návrh dle § 5 občanského zákoníku na projednání správního řízení ve věci zásahu do pokojného stavu, řízení nelze zahájit z vlastního podnětu správního orgánu. V návrhu musí být uvedeno:
• Kdo, kdy , jak a do jakého pokojného stavu zasáhl
• Navrhnout i důkazy a svědky
• Co se požaduje
• Návrh musí být podán písemně a podává se na místně příslušném městském úřadě, kde došlo k zásahu do pokojného stavu.
Za podání návrhu se neplatí žádný poplatek.

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Co se považuje za zásah do pokojného stavu?
Zásah může směřovat proti pokojnému ovládání nemovitosti, např. zabránění vstupu do domu či bytu, v odepření pravidelného plnění apod. Předběžnost rozhodnutí podle § 5 spočívá především v tom, že nevyhlašuje právní stav a ani jej nevytváří. K tomu je příslušný pouze soud. Rozhodnutí dle § 5 konstatuje nikoli stav právní, ale pokojný stav, tj. určitý stav faktický.
 

Antisprejerový program

Co dělat vidím-li poškozený dům?
Událost ohlásím na služební hlídku Městské policie Mimoň - tel. 606 604 674

Co dělat vidím-li sprejera?
Na základě zákona (č. 141/1961 Sb. - trestní řád), § 76, odst. 2 může cituji "omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu či bezprostředně poté kdokoli, pokud je to nezbytné ke zjištění totožnosti, k zamezení útoku nebo k zjištění důkazů." Na základě tohoto ustanovení může zadržet sprejera kdokoli za splnění určitých faktorů:
1. Musím předem zvážit, zda jsem fyzicky i intelektuálně připraven na střet s osobou porušující zákon.
2. Musím zhodnotit zda mé schopnosti jsou dostačující, abych byl schopen započatý zákrok dovést do úspěšného konce.
3. Před započetím činnosti spojené s omezením osobní svobody informovat Policii ČR nebo Městskou policii. V případě nebezpečí z prodlení tak učinit neprodleně po omezení osobní svobody podezřelého.
4. Při prováděném zákroku dbát patřičné cti a vážnosti podezřelého tak, aby zákrok nevybočil z mezi nutné obrany (§ 13, zák.č. 160/1961 Sb. – trestní zákon).
5. Pokud možno, přizvat další osobu, které sdělit své podezření.
V případě rozhodnu-li se přímo nezakročit, bezodkladně informuji Policii ČR nebo Městskou policii na tísňových linkách 158 nebo 156, případně místně příslušnou službu – PČR na tel. 487 862 601, či – MP na tel. 606 604 674
 

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Základní informace
Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ve věci místního poplatku jedná osobně plátce poplatku, kterým je ubytovatel . Může jím být fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla nebo jím zmocněná osoba.

Podmínky a postup
Řízení o poplatku a správu poplatku vykonává Městský úřad příslušný podle místa ubytovacího zařízení.
Povinností ubytovatele je:
1. odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
2. vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů)
Podle této evidence ubytovatel vypočítá poplatek .

Zahájení
Ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání.
Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 12O, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy
Finanční odbor , Městský úřad Mimoň, Mírová 12O, 471 24 Mimoň
 Správce poplatku: Nina Židlická
Úřední hodiny: pondělí + středa 8.00 - 17.00 hod

Potřebné doklady a podklady
Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.
Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
2. výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)

Formuláře
Formulář ubytovatel obdrží v tištěné podobě při osobní návštěvě na finančním odboru, nebo si ho může stáhnout zde.

Poplatky
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
1) V části města Mimoň
a) v období od 1.5. do 30.9. kalendářního roku (tzv.sezóna) 2,- Kč
b) v ostatním období (mimo tzv. sezónu) 1,- Kč

2) V částech města Vranov, Srní Potok, Ploužnice po dobu celého roku 1,- Kč

Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně MěÚ Mimoň, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-50126824/0600, spec. symbol 1345, VS je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Osvobození a úlevy:
Poplatku nepodléhá:
1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
2. v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření
3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Lhůty a termíny
Ohlašovací povinnost do 15 dnů
Nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí do konce měsíce následujícího čtvrtletí
Odvést poplatek na účet správce poplatku do konce měsíce následujícího čtvrtletí
Oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost do 15 dnů

Vyřídit elektronicky
Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny.( odkaz na adresu) Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání. Podrobné informace jsou uvedeny v článku ( odkaz na informace o el.podatelně).

Právní předpis
Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (odkaz na vyhlášku)
14. Související předpisy
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky
Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání
 Odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, který platební výměr vydal. 

Sankce
Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.
   

Místní poplatek ze psů

Základní informace
Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.
Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.
Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

Podmínky a postup
Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.
Od poplatku jsou osvobozeny například:
 • osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené (držitelé průkazu ZTP/P - III.stupeň mimořádných výhod dle zvláštního předpisu) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 
• osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
• osamělá osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis
Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.
 
Zahájení
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá.
Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopisu buď přímo u správce poplatku, nebo zaslat doporučeným dopisem na adresu Městský úřad Mimoň, Finanční odbor, Mírová 120, 471 24 Mimoň, nebo v elektronické podobě (viz bod 11. Vyřídit elektronicky).
Jiná podání (oznámení, žádosti, odvolání apod.) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo faxem (na číslo faxu: 487 80 50 44). Podání učiněné faxem musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu.
V případě jakýchkoli nesrovnalostí v podání vyzve správce poplatku poplatníka k doplnění či upřesnění údajů.
Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy
Správcem místního poplatku ze psů je Městský úřad Mimoň, Finanční odbor, Mírová 120, 471 24 Mimoň
 pracovník správce poplatku:  Nina Židlická
číslo dveří: 109
číslo telefonu: 487 80 50 63, (č. faxu 487 80 50 44)
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Mimoň
Finanční odbor
Mírová 120 , 471 24 Mimoň

Potřebné doklady a podklady
Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku.
Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti například: občanský průkaz; u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobíraném důchodu, průkaz ZTP/P, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
Plná moc v případě zastupování.
V případě, že je poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, vyžaduje správce poplatku učinění čestného prohlášení písemně či ústně do protokolu přímo na pracovišti správce poplatku.

Formuláře
Pro splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář "Ohlášení k místnímu poplatku ze psů". Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku 

Poplatky
Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku ze psů.
 Správce poplatku nerozesílá poštovní poukázky na úhradu poplatku.
Způsob placení poplatku:
• bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku),
• hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty,
• hotově v pokladně úřadu na adrese v sídle Mimoňské komunální a.s., Mimoň, Mírová 76.

Lhůty a termíny
• splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti a skutečnost, která má vliv na výši poplatku
 • lhůty splatnosti poplatku : nečiní-li více než 200 Kč ročně, nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku, činí-li více než 200 Kč ve čtyřech stejných splátkách nejpozději do 30.8. každého kalendářního roku nebo najednou v termínu do 31.3. každého roku
• lhůty pro vyměření poplatku při nesplnění poplatkové povinnosti (§ 12 zákona č. 565/1990 Sb.)


Vyřídit elektronicky
Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

Právní předpis
• zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 11 - § 16)
 • obecně závazná vyhláška, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Odkaz na vyhlášku 11/2010)
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 - § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1)
13. Související předpisy
• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 129)
• zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (§ 86)
• vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění (§ 2)
• zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 44)
• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)
• zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, v případě, že je to zákonem o správě daní a poplatků stanoveno nebo to zákon nevylučuje, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:
• přesné označení správce poplatku
• přesné označení odvolatele
• číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž směřuje
• uvedení rozporu s právními předpisy, skutkovým stavem nebo jiné důvody odvolání a případně návrh důkazních prostředků
• navrhované změny či zrušení rozhodnutí.
Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.
 Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, v případě, že mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu.

Sankce
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)
 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní informace
Místní poplatky jsou upraveny zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení §1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo jím zmocněná osoba.
Poplatníkem je osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, tj. pro umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu, za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, provádění výkopových prací, za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení pro poskytování prodeje (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za umístění zařízení cirkusů, za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění skládek, pro kulturní, sportovní a reklamní akce, za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla.

Podmínky a postup
Správu poplatku vykonává Městský úřad Mimoň, Finanční odbor, Mírová 120, 471 24 Mimoň.
Veřejná prostranství jsou uvedena v Oddílu III., článku 10, obecně závazné vyhlášky 2/2007 , o místních poplatcích.
Povinností poplatníka je ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 15 dnů nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání delším než 15 dnů je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách v jednom kalendářním roce, a to první splátku k 1. dni užívání a druhou splátku nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek.

Zahájení
Uživatel veřejného prostranství, poplatník, je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den jeho započetí.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy
Správcem místního poplatku ze psů je Městský úřad Mimoň, Finanční odbor, Mírová 120, 471 24 Mimoň
 pracovník správce poplatku: Nina Židlická
číslo dveří: 109
číslo telefonu: 487 80 50 63, (č. faxu 487 80 50 44)
úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Mimoň
Finanční odbor
Mírová 120 , 471 24 Mimoň

Potřebné doklady a podklady
Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen uvést své příjmení nebo název firmy, trvalý pobyt nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo IČ, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.
Při osobním jednání předložit občanský průkaz, v případě kdy jedná zmocněnec na základě plné moci, ověřený podpis zmocnitele. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru).
 Vzhledem k nutnosti přidělení variabilního symbolu poplatníkovi (bez něho nelze provádět platby místního poplatku) je třeba se dostavit na finanční odbor osobně, nebo požádat písemně (možno i e-mailem). 


Formuláře
Formulář  obdrží poplatník při osobní návštěvě na oddělení správy poplatků (daní) v tištěné podobě, nebo je ke stažení zde.

Poplatky
Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v článku 6 vyhlášky 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (odkaz na vyhlášku). 
 Poplatek lze hradit poštovní poukázkou nebo na účet vedený GE Money Bank, a.s. 19-50126824/0600, variabilní symbol viz. rozhodnutí nebo dle sdělení správce daně.
 
Lhůty a termíny
Ohlášení poplatku:
Nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti
Pokud poplatník nesplnil svou poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Další účastníci
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Další činnosti
Žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se podává k odboru výstavby, územního plánování a dopravy Městského úřadu v Mimoni, Mírová 120, 471 24 Mimoň.

Vyřídit elektronicky
Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny (Odkaz na el.podatelnu). Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání. 

Právní předpis
• § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místnímh poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Zákon č. 280/2009 Sb.,daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
.
Související předpisy
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v plném znění

Opravné prostředky
Základním opravným prostředkem je odvolání. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, jež dosud není v právní moci. O odvolání rozhoduje orgán, který je podle bezprostředně vyšší než ten, jež rozhodnutí vydal, tj. Krajský úřad Libereckého kraje. Pouze ve výjimečných případech je přípustné, že o odvolání rozhodne orgán, které napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává písemně či ústně do protokolu u správce poplatku, které napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání činí 30 dní. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne, který následuje po dni následujícím po doručení rozhodnutí. Pro odvolání zákon předepisuje povinné náležitosti:
• přesné označení správce daně,
• přesné označení odvolatele,
• číslo jednací, případně číslo platebního výměru
• uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem
• návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným,
• navrhované změny či zrušení rozhodnutí.
Zákon připouští i možnost vzít odvolání zpět. Je nutné dodržet stejnou formu jako u odvolání.

Sankce
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši může obec udělit sankci-zvýšit částku až na trojnásobek.
   

Povolení provozu výherních hracích přístrojů

Základní informace
Povolení provozu výherních hracích přístrojů (dále VHP)

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O povolení VHP je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.

Podmínky a postup

Provozovatelem VHP může být jen právnická osoba bez zahraniční majetkové účasti se sídlem na území České republiky. Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel využito části výtěžku.

Zahájení
Podáním žádosti o povolení provozu VHP a předložení originálů dokladů požadovaných dle zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Finanční odbor
Úřední dny: pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hod.
 Správce poplatku: Nina Židlická, tel.: 487 80 50 63

Potřebné doklady a podklady
• Plná moc osoby, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti
• Výpis z obchodního rejstříku.
• Výpis z rejstříku trestů jednatelů společnosti ne starší 3 měsíců.
• Smlouva s odpovědnou osobou zodpovídající za zákaz vstupu do herny či provozovny osobám mladších 18 let.
• Potvrzení o složení jistoty ve výši 2 mil. Kč ne starší 24 měsíců.
• Výpis osvědčení EZÚ.
• Potvrzení EZÚ o propojení VHP na kumulovanou výhru.
• Herní plán VHP.
• Návod na hru.
• Návštěvní řád herny.
• Prokázání způsobu nabytí VHP.
• Způsob manipulace s VHP.
• Zajištění odborného servisu.

Formuláře
Individuální žádost, která splňuje podmínky zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Žádost musí obsahovat:
• Období, na které má být povolení vystaveno
• Název a výrobní čísla VHP
• Umístění VHP
• Jména osob, které jsou odpovědné za provoz VHP

Poplatky

• Za vydání povoleník provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5.000,- Kč
• Při změně povolení 3.000,- Kč 
 Úhrada poplatku se provádí složenkou nebo převodem na účet Městského úřadu Mimoň, vedený GE Money Bank a. s., číslo účtu : 19-50126824/0600 nebo hotově v pokladně úřadu v sídle Mimoňské komunální a.s. Mírová 76 . variabilní symbol: 1361.

Lhůty a termíny
V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení,rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodu uvědomit.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Právní předpis
• Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška MF 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo se odvolat do 15 dnů po převzetí rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím zdejšího městského úřadu.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Sankce
V případě nezaplacení správního poplatku není vydáno povolení k provozování VHP.
V případě nedodržení podmínek vydaného povolení je postupováno podle § 43 a § 48 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
  

Použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně

Použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení
vlády č. 396/2001 Sb.

Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí

Tyto matriční události nastalé v matričním obvodu pro Mimoň i k němu příslušné obce (Ralsko, Brniště, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Velký Valtinov) vyřizuje matrika Městského úřadu Mimoň.

Kontakt:
Městský úřad Mimoň
Správní odbor - matrika
Mírová 120, 147 24 Mimoň
E-mail: streblova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 056

 

Vítání občánků

Provádí se obvykle 1x měsíčně (dle počtu narozených dětí) v obřadní síni Městského úřadu Mimoň – II. poschodí. Rodiče narozených dětí obdrží pozvánku.

Kontakt:
Městský úřad Mimoň
Správní odbor - matrika
Mírová 120, 147 24 Mimoň
E-mail: streblova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 056

 

Zápis Otázky ohledně otcovství

Určení otcovství:
Žádosti se podávají na okresní soud dle trvalého pobytu rodičů.

Popření otcovství:
Vyřizuje okresní soud.

Zápis o určení otcovství k dítěti:
Souhlasným prohlášením rodičů – sepisuje se s rodiči na matrice:
Rodiče se osobně dostaví na matriku Městského úřadu v Mimoni a předloží k sepsání zápisu tyto doklady:
a) platné OP
b) rodné listy
c) matka dítěte, pokud je rozvedená, pravomocný rozsudek o rozvodu
d) těhotenský průkaz matky

 

Změna jména či příjmení

Žádost na předepsaném formuláři lze podat na matrice Městského úřadu Mimoň.

Kontakt:
Městský úřad Mimoň
Správní odbor - matrika
Mírová 120, 147 24 Mimoň
E-mail: streblova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 056

 

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
manželství

Žádost na předepsaném formuláři se podává na matrice, do 30-ti dnů od práv.moci rozsudku o rozvodu lze pouze nahlásit přijetí dřívějšího příjmení – bez poplatku: tuto žádost obvykle podává žena k žádosti doloží doklady:
a) platný OP
b) oddací list
c) pravomocný rozsudek o rozvodu

 

Volba druhého jména

Žádost se podává na matrice na Městském úřadě Mimoň na předepsaný formulář.

Kontakt:
Městský úřad Mimoň
Správní odbor - matrika
Mírová 120, 147 24 Mimoň
E-mail: streblova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 056

 

Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

Žádost se podává na matrice na Městském úřadě Mimoň na předepsaný formulář.

Kontakt:
Městský úřad Mimoň
Správní odbor - matrika
Mírová 120, 147 24 Mimoň
E-mail: streblova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 056

 

Uzavření manželství

Snoubenci vyplní dotazník o uzavření manželství a s ním předloží tyto doklady:
a) platné OP
b) rodné listy
c) pokud jsou již rozvedeni, předloží pravomocné rozsudky o rozvodu
d) pokud jsou vdovci, předloží úmrtní list předchozího manžela

Kontakt:
Městský úřad Mimoň
Správní odbor - matrika
Mírová 120, 147 24 Mimoň
E-mail: streblova@mestomimon.cz
Tel.: 487 805 056

 

Rodina, děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jste ve složité životní situaci, potýkáte se s dluhy, potřebujete uspořádat své rodinné poměry, máte problémy s výchovou svého dítěte? 
Pomoc Vám poskytne Městský úřad Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí, který poskytuje pomoc jak rodičům, nezletilým dětem,  tak i osobám, které potřebují řešit svou životní situaci a potýkají se s problémy.

Pracovnice řeší problematiku:

• dítěte, jehož rodiče zemřeli
• dítěte, jehož rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
• dítěte, kde dochází k rozvodu manželství
• rozvodu manželství nebo odchodu jednoho z partnerů
• styku rodiče s dítětem
• stanovení výživného, které již neodpovídá potřebám dítěte – jeho změna
• dítěte narozeného mimo manželství
• otázky určení otcovství
• domácího násilí
• zanedbání, opuštění, týraní dítěte
• zanedbání povinné školní docházky
• dítěte, které se dopouští trestné činnosti, útěků z domova
• dítěte, které požívá alkohol, či jiné návykové látky
• dítěte, které je obětí šikany
• dítěte, které je nepřiměřeně trestáno nebo zneužíváno
• dítěte, které je obětí trestného činu
• poskytují základní i odborné sociální poradenství
• při výběru vhodné sociální služby, zprostředkování kontaktu 
• jsou nápomocny k sepsání návrhů a podnětů k soudům
• poskytují pomoc klientům při různých předních jednáních
• pokytují pomoc občanům v případech řešení jejich obřízené 
  životní situace (dluhy na nájemném, elektřině, sepisování
  žádostí o splátkový kalendář, pomoc s oddlužením aj.)
• zprostředkují pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu 
  odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
• poskytují pomoc při zprostředkování sociální služby, 
  sociální dávky, zaměstnání, bydlení
• pomáhají se sepsáním žádosti o ustanovení zváštního příjemce důchodu
 
 
S kým můžete životní situaci řešit
Potřebné informace a sociální poradenství Vám poskytnou níže uvedené pracovnice Městského úřadu Mimoň,  správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí, v úředních hodinách:
• pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 17:00 hod.
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

Kontakty:

Bc. Kateřina Kapičková – sociálně-právní ochrana dětí
 MěÚ Mimoň, budova č.p.121, 1. patro –  správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí , tel. 487 805 057 e-mail: kapickova@mestomimon.cz

Lenka Dzurová – rodina a sociální věci
MěÚ Mimoň, budova č.p.121, 1.patro –  správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí, tel. 487 805 057
e-mail: dzurova@mestomimon.cz

Pečovatelská služba

Základní informace k životní situaci
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb uvedené úkony.
Základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tuto sociální službu poskytuje Sociální služby města Mimoň, p.o. Služba je poskytována jednak v terénu v domácnostech klientů, a to ve městech Mimoň a obcích patřících pod město Ralsko, dále pak v domě s pečovatelskou službou Mimoň, Pražská ulice a v domě s chráněnými byty Mimoň, Vranovská ulice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan s trvalým pobytem ve městě Mimoni a obcích patřících pod město Ralsko.

Podmínky a postup
Pečovatelská služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
O zavedení pečovatelské služby, může občan písemně požádat v kanceláři Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň, o.p.s., nebo telefonicky domluvit schůzku v domácnosti.

Zahájení
Kontaktovat pracovníky Sociální služby města Mimoň, kteří podají potřebné informace a vysvětlí podmínky poskytování služeb, nabídnou potřebné služby, popřípadě poradí kam se obrátit. Následně je vyplněna písemná žádost o zavedení pečovatelské služby na předepsaném formuláři, dotazník k žádosti a návrh zavedení služby, který potvrdí ošetřující lékař žadatele. Dále je provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele a sepsána smlouva, která obsahuje rozsah a časové vymezení úkonů, cenu a další individuální ujednání.
Úhrada služeb se řídí platným ceníkem.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kde, s kým a kdy
Žádost o pečovatelskou službu se podává v kanceláři Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kontakty:
Ing. Jiří Tichý - ředitel
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
tel.: 487 864 696
e-mail: dumduch.mimon@volny.cz

Potřebné doklady
• občanský průkaz nebo jiný náhradní doklad OP (pas)
• doklad o výši příjmu
• návrh na zavedení pečovatelské služby vyplněný ošetřujícím lékařem
• průkaz ZTP,ZTP/P
• průkaz diabetika
• oznámení o přiznání příspěvku na péči
• podle konkrétní situace budou vyžadovány další potřebné doklady

Formuláře
• Žádost o zavedení pečovatelské služby
• Návrh na zavedení PS
• Dotazník k žádosti

Lhůty a termíny
Závisí na individuální situaci žadatele a kapacitních možnostech služby.

Vyřídit elektronicky
Nelze

Právní předpis
• zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
• vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Jiné informační zdroje
www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá
Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních věcí

Kontaktní osoba
Lenka Dzurová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2008

Poslední aktualizace
27.04.2012

Platí do
Konec platnosti není stanoven.
 

Bydlení pro seniory a zdravotně postižené

Základní informace k životní situaci
• dům s pečovatelskou službou
• dům s chráněnými byty

Byty se nacházejí v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Mimoň, kde je klientům zajištěno poskytování pečovatelské služby prostřednictvím Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
• občan trvale bydlící v Mimoni
• rodiče občana trvale bydlícího v Mimoni
• občan, který dříve bydlel v obci (rodáci)
• ostatním občanům ČR

Podmínky a postup
Byty jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému věku, ztrátě soběstačnosti a zdravotnímu stavu potřebují pečovatelskou službu.
O přidělení bytu může občan písemně požádat na Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,

Zahájení
Kontaktovat pracovníky Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň a uplatnit písemnou žádost o přidělení chráněného bytu nebo žádost o byt v domě s pečovatelskou službou.
Současně s žádosti Vám budou podrobně vysvětleny podmínky a předány další potřebné formuláře.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,

Kde, s kým a kdy
Žádost o přidělení chráněného bytu nebo žádost o byt v domě s pečovatelskou službou se podává na Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,

Kontakty:
Ing. Jiří Tichý - ředitel
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
tel.: 487 864 696
e-mail: dumduch.mimon@volny.cz

Potřebné doklady
• občanský průkaz nebo jiný náhradní doklad OP (pas)
• doklad o výši příjmu
• podle konkrétní situace budou vyžadovány další potřebné doklady

Formuláře
• žádost o přidělení chráněného bytu nebo žádost o byt v domě s pečovatelskou službou
• čestné prohlášení
• potvrzení o bezdlužnosti

Lhůty a termíny
Přidělení bytu závisí na volné kapacitě v domech.

Vyřídit elektronicky
Nelze

Právní předpis
• zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
18. Související předpisy
• zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Jiné informační zdroje
www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá
Městský úřad Mimoň,odělení rodiny a sociálních věcí
Kontaktní osoba
Lenka Dzurová 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2008

Poslední aktualizace
27.04.2012

Platí do
Konec platnosti není stanoven.
 

Půjčování kompenzačních pomůcek

Jste ve složité životní situaci, potřebujete pro Vaše blízké, zdravotně postižené, kompenzační pomůcku k usnadnění života?
Tato služba je poskytována v sídle Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,

Jaké pomůcky si můžete zapůjčit:
• usnadňující pohyblivost – invalidní vozíky, chodítka ( pevná, kolečková, podpažní ), berle, hole
• zvyšující dostupnost a samostatnost při hygienické péči - toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle, sedačky na vanu
• umožňující setrvání a ošetřování ležícího klienta v domácnosti - mechanická polohovací lůžka, servírovací stolky

Realizace služby
Po zhodnocení potřebnosti, zjištění vhodnosti konkrétní kompenzační pomůcky a vysvětlení podmínek půjčení a úhrady je sepsána písemná dohoda o zapůjčení. Je podána ústní instruktáž o správném používání a pomůcka je vydána a odvezena do domácnosti. Po uplynutí doby potřebnosti je pomůcka přivezena zpět. O vrácení je sepsán zápis a provedeno vyúčtování.
Úhrada za půjčení pomůcek se řídí platným ceníkem.

S kým můžete tuto životní situaci řešit
Potřebné informace o zapůjčení kompenzačních pomůcek Vám poskytnou níže uvedené pracovnice Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,

Kontakty
Ing. Jiří Tichý - ředitel
Sociální služby města Mimoň., Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
 tel.: 487 864 669
e-mail: dumduch.mimon@volny.cz
 

Domovy pro seniory

Základní informace k životní situaci
Domov důchodců Mimoň je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Mimoň. Poskytuje celoroční pobytové služby seniorům.
Posláním Domova důchodců Mimoň je poskytování komplexních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a péči o vlastní osobu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem, než prostřednictvím pobytové služby. Poskytovat klientům takové služby, aby zůstali nadále součástí společnosti, zachovali si důstojnost, soukromí a vlastní vůli. Vytvářet klientům příjemné a bezpečné prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
• občan s trvalým pobytem v ČR
• cizinec s trvalým pobytem v ČR

Podmínky a postup
Podmínkou pro přijetí žádosti do domova důchodců Mimoň je kompletní žádost podána na podatelně domova důchodců Mimoň.

Dále musí žadatel splňovat podmínky:
• dosažení věku 65 let (mladší senioři 65 – 80 let, starší senior 80 let)
• příjemcem příspěvku na péči nebo mít žádost v řízení
• osoby, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a pro zajištění soběstačnosti
• osoby s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, který omezuje jejich duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, ale nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči

Po uvolnění místa v DD Mimoň se kontaktuje žadatel na prvním místě v pořadníku (záleží na pohlaví klientů, kteří jsou na pokoji, kde se uvolnilo místo) a volné místo se mu nabídne, pokud žadatel souhlasí. Je provedeno sociální a zdravotní šetření u žadatele, jehož výsledkem je datum nástupu (v tomto případě se s klientem sepíše „Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory“) nebo odklad žádosti. V tomto případě se kontaktuje další žadatel dle pořadí.
Úhrada za pobyt v domově důchodců rok 2008 zde.

Zahájení
Kontaktovat ředitele Sociálních služeb města Mimoň a uplatnit písemnou žádost o přijetí do Domova důchodců v Mimoni. Současně s žádostí Vám budou vysvětleny podmínky přijetí a předány další potřebné informace.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

 Kde, s kým a kdy
Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory bude sepsána přímo v Sociálních službách města Mimoň, Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

Kontakt:
Ing. Jiří Tichý - ředitel Domov důchodců Mimoň, Pražská 273/I, 471 24 Mimoň ,
tel. 487 864 696
e-mail: dumduch.mimon@volny.cz

Potřebné doklady
• platný občanský průkaz u cizinců pas
• rodný list
• průkaz zdravotní pojišťovny
• platný výměr důchodu

Formuláře
• žádost o přijetí do Domova důchodců Mimoň
• vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

Lhůty a termíny
Vyřízení žádosti o přijetí do pořadníku dle správního řádu do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Vyřídit elektronicky
Nelze

Právní předpis
• zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
• vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Jiné informační zdroje
www.mestomimon.cz
www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá
Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních věcí

Kontaktní osoba
Lenka Dzurová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2008

Poslední aktualizace
27.04.2012

Platí do
Konec platnosti není stanoven.
 

Poradenství, aneb v čem Vám můžeme pomociS manželem máme partnerské neshody, máme děti, chceme se rozvést. Co pro to máme udělat?

Každému rozvodovému řízení manželství, ze kterého se narodily nezletilé děti, musí předcházet úprava poměrů k dětem. Soudním řízení bude určeno, komu z rodičů budou děti svěřeny do péče a komu bude stanoveno výživné a v jaké výši. Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem lze podat zároveň s návrhem na rozvod manželství. Soud upřednostňuje dohodu rodičů, kteří se zároveň mohou dohodnout i na úpravě styku rodiče s dítětem.
Návrh Vám sepíše pracovnice našeho oddělení rodiny a sociálních věcí zdarma. Současně s návrhem na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem na dobu po rozvodu, je třeba podat žalobu na rozvod manželství. I s touto žalobou jsme schopni Vám pomoci.

Otěhotněla jsem s bývalým přítelem, který ale odmítá uznat otcovství k narozenému dítěti, co dělat?

Určitě máte možnost podat jako matka žalobu na určení otcovství, kde označíte bývalého přítele jako otce. Žaloba se podává podle místa trvalého bydliště žalovaného.

• Znám rodinu, kde se, podle mého mínění, nestarají dobře o děti, děti se často toulají po okolí, chodí špinavé, rodiče chodí do hospod, děti nechávají doma samotné, hladové, z bytu se často ozývá pláč a křik dětí. Co mám dělat?

Rozhodně nepřehlížejte špatné zacházení s dětmi. Každé dítě má právo být chráněno a tak nezavírejte oči nad tím, pokud je mu ubližováno. Své podezření můžete ohlásit na MěÚ v Mimoni, Správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí a to ať již osobně či telefonicky. Podotýkáme, že veškeré Vámi sdělené informace budou důvěrné. Pokud jste ale přesvědčeni, že je život dítěte bezprostředně ohrožen, neváhejte volat policii!

Nevím si rady s výchovou svého dítěte, nechodí do školy, neposlouchá mne, obávám se, že experimentuje s drogami, má kázeňské problémy ve škole. Můžete mi pomoci?

Pokud se rodič, či osoba, která je odpovědná za výchovu nezletilého dítěte, trápí s problémy nad výchovou dítěte, může se na nás obrátit s žádostí o pomoc. Jsme schopni zprostředkovat preventivní a poradenskou činnost a zákonní zástupci s námi mohou spolupracovat při řešení problémů. Můžeme Vaše kroky dále směřovat k poradnám, dle daného problému. Pokud Vás tedy trápí výchovné problémy Vašeho dítěte, obraťte se na naše oddělení, pokud Vám nebudeme schopni pomoci, můžeme Vám nabídnout pomoc kurátora pro děti a mládež.

• Jsem již několik let rozvedena, výživné na mé nezletilé děti bylo stanoveno před lety a jsem přesvědčena, že již neodpovídá současným potřebám dětí. Jak a kde mohu požádat o zvýšení výživného?

Výživné na nezletilé dítě je stanoveno vždy s ohledem na majetkové poměry rodičů a potřeby dítěte, které má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodič. Rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, má možnost podat návrh na zvýšení výživného a to k příslušnému okresnímu soudu, který naposledy v záležitosti nezletilého rozhodoval. Řízení o výživném bude probíhat u soudu, v jehož obvodu dítě aktuálně žije.
Návrh na zvýšení výživného Vám zdarma sepíše pracovnice našeho oddělení rodiny a sociálních věcí.

• Otec dítěte mi neplatí výživné, které určil na naše dítě soud. Co mohu dělat?

Pokud je rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno výživné pravomocné, máte možnost obrátit se na exekuční oddělení příslušného okresního soudu a požádat o výkon rozhodnutí a to jak srážkami ze mzdy, tak i prodejem movitých či nemovitých věcí. Pokud by otec neplnil vyživovací povinnost déle jak 4 měsíce, obraťte se i na orgány činné v trestním řízení, jelikož otec se dopouští nezákonného jednání.

• Jsem vdaná, mám dvě nezletilé děti, manžel se však odstěhoval k přítelkyni, chce se rozvést. Ani já nechci v manželství za tohoto stavu setrvávat. Jsem ale na rodičovské dovolené, mám malé příjmy, co mohu dělat?

Pokud skutečně trváte na řešení situace rozvodem a možnost obrátit se na manželskou poradnu již nevidíte za řešení, je třeba, ještě před rozvodem, upravit poměry k nezletilým dětem. Návrh na úpravu poměrů Vám sepíše zdarma pracovnice oddělení rodiny a sociálních věcí MěÚ v Mimoni. Následně podáte žalobu na rozvod manželství. Vyživovací povinnost má však manžel nejen k vašim společným dětem, ale i k vám, jako ke své manželce. Pokud by manžel tuto povinnost neplnil dobrovolně, máte možnost podat žalobu na určení výživného pro nerozvedenou manželku, i tuto žalobu vám zdarma sepíše pracovnice oddělení rodiny a sociálních věcí. Pokud je finanční situace vaší rodiny taková, že nemáte prostředky na úhradu běžných potřeb domácnosti a vaše příjmy jsou nedostačující, máte možnost obrátit se s žádostí o pomoc na nejbližší pracoviště Úřadu práce České republiky a požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi – s poradenstvím a případně s vyplněním formulářů Vám pomůže pracovnice oddělení rodiny a sociálních věcí MěÚ v Mimoni.

• Jak a kde mohu řešit svou nepříznivou finanční situaci?

Osoba v nepříznivé finanční situaci se může, spolu s osobami společně posuzovanými, obrátit s žádostmi o poskytnutí dávek pomoci v hmotné nouzi, dle zákona č.111/2006 Sb., v platném znění a to na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří: Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci.
Při posuzování nároku na dávky se ověřuje, zda žadatel a osoby společně s ním posuzované jsou v hmotné nouzi, přihlíží se tedy k částkám životního minima, k nákladům na domácnost, majetkové a sociální situaci všech společně posuzovaných osob a v případě mimořádné okamžité pomoci i k nastalé situaci a výdajům.

• Můj rodič, který pobírá starobní důchod, onemocněl a nemůže důchod přebírat, co dělat?

Pokud zdravotní stav rodiče je natolik vážný, že si již není schopen sám přebírat svůj starobní důchod, či není schopen se podepsat, je možné požádat na oddělení rodiny a sociálních věcí MěÚ v Mimoni o ustanovení zvláštního příjemce. Žádost podává oprávněný (tj. příjemce důchodu), nemůže-li ze zdravotních důvodů žádost podat, může jí podat osoba, která chce být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu oprávněného. Po posouzení žádosti bude naším úřadem ve věci vydáno rozhodnutí. Žádost se podává na příslušný úřad podle trvalého bydliště oprávněného.
K žádosti je nutné doložit občanské průkazy obou zúčastněných, vyjádření ošetřujícího lékaře o tom, že občan vzhledem k zdravotnímu stavu není schopen důchod přebírat a doklad o výplatě důchodu.

• Kdo má nárok na osvobození od platby regulačních poplatků u lékaře?

Osobám, kterým byl přiznán příspěvek na živobytí a byly tak uznány za osobu v hmotné nouzi, náleží osvobození od poplatků ve zdravotnictví. Potvrzení vydává příslušné pracoviště Úřadu práce ČR a osoba se jím prokáže u lékaře či v lékárně. Pak nemusí hradit regulační poplatky.

• Můj soused žije zcela sám, nemá žádné příbuzné. Myslím, že není psychicky zcela v pořádku, toulá se po okolí nedostatečně oblečen, vybírá popelnice, odpad pak shromažďuje doma, slyšel jsem, že jej často okrádají. Dá se mu nějak pomoci? Je možné nějak omezit jeho práva?

O omezení ve způsobilosti k právním úkonům může rozhodovat jedině soud a to na návrh či podnět, který je na soud zaslán. Musí se však jednat skutečně o závažné důvody, podpořené lékařskými zprávami a především znaleckým posudkem, který je během řízení u soudu vždy vyžadován. Výsledkem takového řízení pak může být omezení či zbavení jedince způsobilosti k úkonům. Dalším krokem soudu je ustanovení opatrovníka jmenovanému. 
Návrh nebo podnět k zahájení řízení v této věci může podat příslušnému soudu příbuzný osoby, o jejíž způsobilosti k právním úkonům by měl soud jednat, nebo další fyzické a právnické osoby (např. lékař, zdravotnické zařízení, atd.). V případě výše uvedeného dotazu, kdy občan žije sám a nikoho nemá, stačí tuto skutečnost oznámit na MěÚ Mimoň, oddělení rodiny a sociálních věcí, který podá podnět k zahájení řízení.

• Nemám kde bydlet, nemám práci a mám dluhy. Prosím o radu jak tuto situaci řešit?

Dostavte se na Městský úřad v Mimoni, oddělení rodiny a sociálních věcí, kde vám pracovnice nabídne řešení vaší aktuální situace, pomůže vás nasměrovat na další pomáhající instituce (úřad práce, ubytovny, instituce, které vám pomohou sepsat návrh na oddlužení atd.). Na každý případ je individuálně nahlíženo.

• Jsem zdravotně postižený, jak mám získat průkaz ZTP (ZTP/P)

O průkazku si můžete požádat na Úřadu práce v České Lípě, Děčínská ulice.
Zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, a to automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné.

Za správnost návodu odpovídá 
Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních věcí

Kontaktní osoba
Bc. Kateřina Kapičková, Lenka Dzurová

Poslední aktualizace
06.06.2013
 

Pronájem obecního bytu formou výběrového řízení

Základní informace
Záměr pronájmu obecního bytu formou výběrového řízení, tzv. „obálkovou metodou“ je vyvěšen nástěnce na Městském úřadě, Mírová č.p. 120, na nástěnce odboru správy majetku Mírová č.p. 121, na nástěnce ve vestibulu MK a.s. Mírová č.p. 176, a na těchto webových stránkách v sekci Město. 

Volné byty
Přehled volných bytů v majetku města Mimoně a MK, a.s. zde.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Výběrového řízení se může zúčastnit občan ČR starší 18 let, který má vydaný souhlas Rady města Mimoně a není vlastníkem, ani nájemcem, jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení.

Podmínky a postup
Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny Směrnicí č. 9/2007 (byt je pronajat tomu zájemci, který nabídne nejvyšší předplatné nájemného (min. na 6 měsíců). Nájemní poměr bývá sjednán na dobu určitou 1 roku. Při bezproblémovém užívání bytu je tento vztah pravidelně prodlužován.
Běžný postup:
• výběrové řízení probíhá v zasedací místnosti Městského úřadu v Mimoni, Mírová č.p. 120, 2. poschodí, termíny výběrového řízení jsou zveřejněny současně s nabídkou bytů.
• v komisi zasedají zaměstnanci městského úřadu a MK a.s.
• po zápisu do výběrového řízení jsou všichni zájemci o byt seznámeni s postupem výběrového řízení
• jediným hlediskem bude výše nabídnuté ceny, jako předplatného nájemného u konkrétního bytu
• pokud vítěz výběrového řízení nezaplatí nabízenou zálohu do 15ti dnů ode dne konání výběrového řízení, na jeho místo automaticky postoupí případný další zájemce

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti (osobně nebo prostřednictvím pošty) na podatelnu Městského úřadu Mimoň.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, odbor správy majetku, bytové oddělení
S kým: odbor správy majetku, Helena Kaiserová, I. patro, tel. 487 805 033
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 18,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
Žádost vyplněná předepsaným způsobem.

Formuláře
Dotazník, žádost o pronájem bytu v majetku Města Mimoň a MK a.s. Mimoň, potvrzení o bezdlužnosti - tyto tiskopisy jsou k dispozici na bytovém oddělení v Mimoni,  Mírová č.p. 121, ve vestibulu Městského úřadu Mírová č.p. 120 a na nástěnce ve vestibulu MK a.s. Mírová č.p. 76, popřípadě ke stažení na webových stránkách města www.mestomimon.cz.

Poplatky
Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny
Dle podmínek vyhlášených při zadání výběrového řízení.

Vyřídit elektronicky
Nelze

Právní předpis
• Směrnice č. 24/2009 O pronajímání bytů z majetku – Města Mimoň a Mimoňské komunální a.s.
• Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

Opravné prostředky
Přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje na návrh komise Rada města Mimoně. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek.

Sankce
Žádost nebude zařazena do výběrového řízení, pokud nebude v souladu se Směrnicí č. 24/2009. O této skutečnosti bude zájemce písemně vyrozuměn.

Nejčastější dotazy
Je možné nabízený byt prohlédnout?
Před výběrovým řízením, kdy je možné nabízený byt prohlédnout; při prohlídce je možné získat i další případné informace přímo od technika bytového oddělení.

Další informace
Městský úřad Mimoň, bytové oddělení, pí Kaiserová Helena, p. Sedlák Libor, I. patro, pracovníci bytového oddělení, tel. 487 805 033, 487 805 030

Jiné informační zdroje
Mimoňská komunální a.s. Mimoň, Mírová 76 – pí Jana Votavová- pracovnice MK a.s., tel. 487 862 229

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
21.5.2007

Poslední aktualizace
26.09. 2013

Platí do
Bez omezení

 

Přechod nájmu bytu

Základní informace
Stanovisko k oznámení o přechodu nájmu bytu vydává pronajímatel, Město Mimoň a MK a.s. Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoba, která splňuje zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.

Podmínky a postup
K přechodu nájmu bytu dochází v případě úmrtí uživatele nebo opuštění společné domácnosti za splnění podmínek stanovených v § 706-709 Občanského zákoníku; tuto skutečnost oprávněná osoba oznámí neprodleně pronajímateli.

Zahájení
Podání řádně vyplněného Oznámení o přechodu nájmu bytu – doporučujeme osobně.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, odbor správy majetku, bytové oddělení
S kým: odbor správy majetku, Helena Kaiserová, I. patro, tel. 487 805 033
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 18,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
• vyplněné Oznámení o přechodu nájmu bytu
• osobní doklady
• v případě úmrtí předchozího nájemce jeho úmrtní list
• v případě odstěhování předchozího nájemce potvrzení o změně trvalého pobytu, čestné prohlášení o vzdání se užívacího práva
• nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu původního nájemce
• potvrzení správce domu o pravdivosti údajů

Formuláře
Oznámení o přechodu nájmu bytu – tiskopis je k dispozici Městském úřadu Mimoň,  Mírová č.p. 121 – bytové oddělení, I. poschodí, nebo ve vestibulu MK a.s.Mimoň, Mírová č.p. 76.

Poplatky

Źádné.

Lhůty a termíny
Do 30 dnů v případě, že jsou řádně doloženy požadované doklady. Pokud je nutné některé skutečnosti přešetřit, je možné tuto lhůtu podle potřeby prodloužit.

Další účastníci
Případní svědci - pokud situace vyžaduje jejich předvolání k potvrzení pravdivosti uvedených skutečností.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis
• Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění (§§ 706-709)
 
Opravné prostředky
Neuzná-li pronajímatel nárok na přechod nájmu a nedojde k vyklizení bytu, rozhodne o věci příslušný soud.

Nejčastější dotazy
Pokud je nájemní smlouva k bytu pouze na jednoho z manželů, kdo je vlastně nájemcem bytu?
Nájemci bytu jsou vždy oba manželé bez ohledu na to, kdo je uveden v nájemní smlouvě; spoluuživatelem obecního bytu se automaticky stává druhý z manželů dnem uzavření sňatku.

Další informace
O přechodu nájmu bytu je možno začít jednat v případě, že předchozí nájemce bytu zemřel nebo byt trvale opustil.
Zákonné podmínky toho, kdo uplatňuje přechod nájmu bytu
• vedení společné domácnosti s předcházejícím nájemcem bytu
• ani on ani manžel/ka nemá vlastní byt

Jiné informační zdroje
www.pravnik.cz

Související životní situace
Změna trvalého pobytu – řeší Odbor evidence obyvatel Městského úřadu v Mimoni

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
26.09. 2013

Poslední aktualizace
23.04. 2012

Platí do
Bez omezení.

 

Výměna bytů

Základní informace
Stanovisko k dohodě o výměně bytů vydává vlastník nemovitostí tj. Město Mimoň a Mimoňská komunální a.s. Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
• oprávněný nájemce bytu

Podmínky a postup
Ve smyslu § 715 Občanského zákoníku se mohou se souhlasem pronajímatelů nájemci dohodnout o výměně bytu, dohoda musí mít písemnou formu.
Postup:
• sepsání dohody o výměně bytů mezi nájemci s ověřenými podpisy všech účastníků
• předložení žádosti o schválení dohody pronajímateli – Město Mimoň a MK a.s. Mimoň
• k výměně se musí vyjádřit vždy všichni pronajímatelé: K výměně dojde v případě, že všichni pronajímatelé souhlasí. Pokud jeden z pronajímatelů nesouhlasí, k výměně nedojde.

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti o souhlas s dohodou o výměně bytů – doporučujeme osobně.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová č.p. 120.

Kde, s kým a kdy
Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, odbor správy majetku, bytové oddělení
S kým: odbor správy majetku,  Helena Kaiserová, I. patro, tel. 487 805 033
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 18,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
• vyplněná žádost s ověřenými podpisy všech účastníků dohody
• osobní doklady
• nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu
• potvrzení správce domu o správnosti údajů a o řádném plnění povinností nájemce (zejména, že nedluží nájemné a za služby spojené s užíváním bytu)

Formuláře
Žádost o schválení dohody o výměně bytů – tiskopis je k dispozici Městském úřadu, odbor správy majetku,  Mírová č.p. 121, bytové oddělení, I. poschodí, nebo na nástěnce ve vestibulu MK a.s. Mírová č.p. 76, Mimoň

Poplatky
30,- Kč za ověření každého podpisu (ověření zajišťují matriky, či notář)

Lhůty a termíny
Nejsou zákonem stanoveny – doba vyřízení závisí na složitosti každého případu a na době projednání ostatních pronajímatelů.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis
Zákon č.40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění (§§ 715 a 716)

Související předpisy

Opravné prostředky
Odepře-li pronajímatel bez vážných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele.

Sankce
V případě zjištění tzv. fiktivní výměny nebude vydán souhlas.

Nejčastější dotazy
Pokud je nájemní smlouva k bytu pouze na jednoho z manželů, kdo je vlastně nájemcem bytu?
Nájemci obecního bytu jsou vždy oba manželé, spoluuživatelem bytu se stává druhý z manželů dnem uzavření sňatku.

Další informace
Důležitou podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska k dohodě o výměně bytů je, že nájemce nedluží na nájemném ani úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Související životní situace
Změna trvalého pobytu – řeší Odbor evidence obyvatel Městského úřadu v Mimoni

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
21.5.2007

Poslední aktualizace
  26.09. 2013

Platí do
Bez omezení.

Poznámky
Ke výměně bytů může dojít pouze po vydání písemného souhlasu všech pronajímatelů.

 

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Základní informace
Byty v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se rozumí byty zvláštního určení dle §10, zák. č. 102/1992 Sb., v platném znění. Jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pečovatelskou službu. Nájemníkům je zajištěna pečovatelská služba společností Sociální služby města Mimoň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoba se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo v důsledku pokročilého věku, které potřebují některé úkony pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dále pak osoby, které pobírají starobní nebo invalidní důchod nebo příspěvek na péči I. nebo II. Stupně.

Podmínky a postup
Žádosti o přidělení bytu mohou zájemci podávat v kanceláři Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň na předepsaném formuláři a se všemi přílohami. Žádost obsahuje osobní údaje, údaje o dosavadním bydlení, vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele. K žádosti se přiloží : doklad o výši příjmů (poslední výměr důchodu), čestné prohlášení, potvrzení o bezdlužnosti, občanský průkaz. Po předložení žádosti je provedeno šetření v místě bydliště. Žádost může být zamítnuta v těchto případech:
• žadatel je trvale upoután na lůžko
• žadatel je zbaven svéprávnosti
• žadatel má psychické poruchy, které by narušovali klidné soužití nájemníků
• žadatel je současně nájemcem dalšího bytu
• žadatel má pohledávky jež řádně nesplácí
• žadate, který je na základě rozhodnutí v jiném zařízení

Zahájení
Podání řádně vyplněné žádosti (osobně nebo prostřednictvím pošty) v kanceláři Sociálních služeb města Mimoň.

Na kterém úřadu
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň

Kde, s kým a kdy
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273, Mimoň
S kým: Ing. Jiří Tichý - ředitel, tel. 487 864 696

Potřebné doklady a podklady
Žádost vyplněná předepsaným způsobem.

Formuláře
Žádost k vyzvednutí u ředitele.

Poplatky
Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty a termíny
V závislosti na uvolnění bytu.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Právní předpis
• Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

Související předpisy
• Směrnice č. 2/2007 Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou v Mimoni

Opravné prostředky
Přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou rozhoduje na návrh komise Rada města Mimoně. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek.

Další informace
Městský úřad Mimoň, bytové oddělení,  Helena Kaiserová, I. patro, tel. 487 805 033 

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
31.1. 2007

Poslední aktualizace
26.09. 2013

Platí do
Bez omezení.

 

Pronájem nebytového prostoru

Základní informace
Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví Města Mimoně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.

Podmínky a postup
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.
Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada, popř. komise, a zastupitelstvo). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Zahájení
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku, Libor Sedlák, I. patro, tel. 487 805 030
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
• Písemná žádost (obsahující osobní údaje či údaje o firmě, podnikatelský záměr pro pronájem, navrhovanou výši nájemného a dobu pronájmu),
• občanský průkaz,
• živnostenský list,
• výpis z obchodního rejstříku.

Formuláře
Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.

Poplatky
Poplatek není vybírán. Všechny úkony jsou bezplatné.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednání Rady města Mimoně, popř. komise (cca 2-3 měsíce).

Další účastníci
Další odbory Městského úřadu Mimoň a komise rady města, popř. další organizace.

Další činnosti

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky, odsouhlasení návrhu nájemní smlouvy.

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
• Směrnice – O pronajímání nebytových prostor v majetku města Mimoň

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu nebytového prostoru nebo pozemku spadá plně do kompetence Rady města Mimoně.

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách (odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy, úroky nebo poplatky z prodlení).

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
9.9. 1999

Poslední aktualizace
  26.09. 2013

Platí do
Bez omezení.

 

Prodej, směna, dar a výpůjčka nemovitostí

Základní informace
Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví Města Mimoně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.

Podmínky a postup
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.
Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada, popř. komise, a zastupitelstvo). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Zahájení
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku,Ing. Jana Focková, I. patro, tel. 487 805 034
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
Písemná žádost, výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku, popř. výpis z obchodního rejstříku, rejstříku ekonomických subjektů, či jiného rejstříku, telefonní spojení.

Formuláře
Formalizovaná písemná žádost, ke stažení zde: Žádost o prodej nemovitosti

Poplatky
Zpracování žádosti je bezplatné, před podáním žádosti žadatel hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, případně náklady na zpracování geometrického plánu, dále náklady na zpracování znaleckého posudku a v konečné fázi poplatek Kč 1000,- pro provedení vkladu kupní, darovací nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednáních Rady, popř. komise, a Zastupitelstva města Mimoně (cca 6 měsíců).

Další účastníci
Další odbory Městského úřadu Mimoň a komise rady města, popř. další organizace.

Další činnosti
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky, odsouhlasení návrhu textu kupní, směnné smlouvy podpis schválené kupní (zaplacení kupní ceny), směnné, darovací, výpůjční smlouvy.

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoň

Související předpisy
Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoň

Opravné prostředky

Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji, daru a směny nemovitostí spadá plně do kompetence města (Zastupitelstvo města).

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
18.10.2007

Poslední aktualizace

26.09. 2013

Platí do
Bez omezení.

 

Pronájem pozemku

Základní informace
Jedná se o agendu týkající se dispozic s pozemky ve vlastnictví Města Mimoně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu.

Podmínky a postup
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.
Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada, popř. komise). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

Zahájení
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku, Ing. Jana Focková, I. patro, tel. 487 805 034
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
Písemná žádost, výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku, popř. výpis z obchodního rejstříku, rejstříku ekonomických subjektů, či jiného rejstříku, telefonní spojení.

Formuláře
Formalizovaná písemná žádost, ke stažení zde: Žádost  o pronájem nemovitosti

Poplatky
Zpracování žádosti je bezplatné, před podáním žádosti žadatel hradí katastrálnímu úřadu správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednáních Rady, popř. komise, města Mimoně (cca do 2 měsíců).

Další účastníci
Další odbory Městského úřadu Mimoň a komise rady města, popř. další organizace.

Další činnosti
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky, odsouhlasení návrhu textu nájemní smlouvy.

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoň

Související předpisy
Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoň

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu spadá plně do kompetence rady města.

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá
Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
18.10.2007

Poslední aktualizace
26.09. 2013

Platí do
Bez omezení.

 

Zřízení (budoucího) věcného břemene

Základní informace
Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města.
Věcná břemena představují soubor právních norem, která věcně omezují vlastníka nemovité věci (stavby nebo pozemku) ve prospěch jiného subjektu, a to tak, že vlastník je povinen něco konat, něco strpět nebo něčeho. Jde tedy o celou škálu vztahů, v nichž na straně jedné vystupuje povinný (subjekt mající určitou povinnost) a na straně druhé oprávněný (subjekt jako konzument práva). V obou případech se může jednat jak o fyzické, tak o právnické osoby. Věcné břemeno je zřizováno za úplatu, a to buď jednorázovou nebo v opakovaných platbách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům.

Podmínky a postup
Žadatel musí podat písemnou žádost o zřízení věcného břemene na podatelnu Městského úřadu v Mimoni.

Zahájení
Písemná žádost adresovaná odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 12 je zaevidována a předložena k projednání v radě a zastupitelstvu města. Žadatel je o závěru jednání rady a zastupitelstva písemně informován.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň.

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad Mimoň,  Mírová č.p. 121, 471 24 Mimoň
S kým: odbor správy majetku,Ing. Jana Focková, I. patro, 
Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8,00 - 11:30 ; 12:30 - 17,00 hod.)

Potřebné doklady a podklady
Písemná žádost (obsahující základní údaje o žadateli, označení nemovitosti, ke které je žádáno zřízení věcného břemene, a za jakým účelem), situační plánek se zakresleným věcným břemenem, výpis z katastru nemovitostí na nemovitost žadatele a nemovitost, ke které žádá zřídit věcné břemeno, snímek pozemkové mapy.

Formuláře
Neformalizovaná písemná žádost

Poplatky
Zpracování žádosti je bezplatné. Žadatel dále hradí náklady na zpracování geometrického plánu a nakonec správní poplatek 1000,- Kč za provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.

Lhůty a termíny
V závislosti na jednání rady a zastupitelstva města (zhruba 3 měsíce).

Další účastníci
- dle potřeby

Další činnosti
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky. Dále se musí žadatel dostavit k předběžnému odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a poté i k jejímu podpisu. Po skončení akce se musí žadatel po předložení kolaudačního rozhodnutí s potvrzením nabytí právní moci a geometrického zaměření věcného břemene (nejméně 4 ks originál) dostavit k předběžnému odsouhlasení smlouvy o zřízení věcného břemene a poté i k jejímu podpisu. Po vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí musí žadatel uhradit částku stanovenou za zřízení věcného břemene.

Vyřídit elektronicky
Žádost může za podmínky komplexnosti dodaných materiálů být podána elektronickou formou.

Právní předpis
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku Města Mimoně

Opravné prostředky
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene spadá plně do kompetence zastupitelstva města.

Sankce
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách (úroky nebo poplatky z prodlení).

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad Mimoň, odbor správy majetku

Za správnost odpovídá

Ing. Jana Focková, vedoucí OSM

Platí od
18.10. 2007

Poslední aktualizace
26.09. 2013

Platí do
Bez omezení

 

Inzerce v Mimoňském zpravodaji

Základní informace
Možnost inzerovat v Mimoňském zpravodaji, který je vydáván  v nákladu 900 výtisků a prodáván za 7,- Kč na distribučních místech (trafiky apod.). 100 ks se rozesílá do okolních obcí, knihoven apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Každý občan, který má zájem inzerovat v Mimoňském zpravodaji

Podmínky a postup
V případě placené (komerční) inzerce zaslání  objednávky na adresu redakce a předání podkladů. Na základě vystaveného dokladu zaplatí občan dopředu v hotovosti cenu inzerátu v pokladně nebo na kontaktních místech.
V případě platby  převodem z účtu se faktura vystavuje po vyjití čísla.
V případě neplacené jednorázové řádkové inzerce doručí na adresu redakce vyplněný originální kupón, který se nachází na zadní straně zpravodaje.

Zahájení
Doručení objednávky nebo kupónu.

Na kterém úřadu

Mimoňský zpravodaj – redakce, Mírová 120, 471 24 Mimoň Tel.: 487 805 003, knihovna@mestomimon.cz

Kde, s kým a kdy

Městská knihovna Mimoň, Svébořická 309. Tel.: 487 805 003, knihovna@mestomimon.cz
p. Pavlína Pelcová nebo Ing. Helena Jakešová
 
Infocentrum Mimoň, V Lukách 101, 471 24 Mimoň. Tel.: 480 99 00 66, infocentrum@mestomimon.cz
sl. Lenka Proboštová
 

Potřebné doklady a podklady
finanční hotovost
podklady pro inzerát:
Vytvořený inzerát na nosiči CD nebo disketě, loga v tištěné podobě nebo na médiích, text inzerátu + veškeré potřebné grafické podklady pro sestavení inzerátu.
Dokumenty vyrobené v těchto programech:
- CorelDraw verze (texty v křivkách)
- Adobe Acrobat
Obrázky (rozl. min. 300dpi) v těchto formátech:
- tif (může být LZW komprese), - eps, - bmp,
-
jpg (pouze kvalitní uložit s malou kompresí),
Média, na kterých můžete vyrobené dokumenty přinést nebo poslat:
- USB Flesh disk - CD - e-mail – do 5 MB velikosti dat
Podklady pro reprodukci:
- veškeré tištěné dokumenty v přijatelné kvalitě - vizitky, hl. papíry, fotky apod.
Fonty: 
- Nahrávejte na disketu s dokumenty, formáty .ttf, .pbf, .pfm
Nepoužívejte doplněk PASTEBOARD!!

Formuláře
Kupón pro řádkovou inzerci zdarma se nachází na zadní straně zpravodaje.

Poplatky
1 strana (A4 na výšku) černobíle 1 300 Kč.
1 strana (A4 na výšku) barevně 2 200 Kč.
½ strany (A5 na šířku) černobíle 800 Kč
½ strany (A5 na šířku) barevně 1 500 Kč
1/4 strany (A6 na výšku) jen černobíle 500 Kč
1/8 strany ( na šířku) jen černobíle 300 Kč
Slevy v případě opakováním inzerátu nejsou.

Lhůty a termíny
Uzávěrka pro příjem inzerce je nejpozději do 16. dne každého předchozího měsíce

Vyřídit elektronicky
Elektronicky lze objednat placenou inzerci a zaslat podklady na adresu knihovna@mestomimon.cz nebo infocentrum@mestomimon.cz

Právní předpis
Zákon č.46/2000Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Reg.č.MK ČR E 11265.

Opravné prostředky
Řeší se po dohodě individuálně v redakci.

Za správnost odpovídá – obecně
Odbor kultury MěÚ Mimoň
 
 

Evidence periodického tisku

Základní informace k životní situaci
Periodickým tiskem se rozumějí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě alespoň dvakrát v kalendářním roce. Jejich vydavatel je povinen zaregistrovat je u Ministerstva kultury.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat nebo šířit periodický tisk na území České republiky, je povinna doručit Ministerstvu kultury nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení o vydávání periodického tisku. Tato povinnost se nevztahuje na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Oznámení o vydávání periodického tisku můžete podat písemně. Nebude-li oznámení údajů úplné, vyzve vás Ministerstvo kultury k tomu, abyste oznámení doplnili, a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy, a upozorní vás, že nebude-li tato lhůta dodržena, hledí se na oznámení, jako by nebylo učiněno. Ministerstvo kultury zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů vám sdělí přidělené evidenční číslo periodického tisku.

Na které instituci životní situaci řešit
Obraťte se na Ministerstvo kultury.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
- Odbor hromadných sdělovacích prostředků a audiovize - Archiv povinných výtisků, telefon: 257 085 254

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Oznámení o vydávání periodického tisku musí obsahovat:
- název periodického tisku, - jeho obsahové zaměření, - četnost (periodicitu) jeho vydávání, - údaje o jeho regionálních mutacích, - název, adresu sídla a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, - jméno, příjmení , bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
- Oznámení o vydávání periodického tisku:
oznámení musí být doručeno Ministerstvu kultury nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání.
-
Doplnění oznámení:
není-li oznámení údajů úplné, vyzve Ministerstvo kultury osobu, která je učinila, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy, a upozorní ji, že nebude-li tato lhůta dodržena, hledí se na oznámení, jako by nebylo učiněno.
- Přidělení evidenčního čísla:
Ministerstvo kultury zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.
- Přerušení vydávání periodického tisku:
jestliže vydávání zapsaného periodického tisku nezačalo do 1 roku od zápisu nebo bylo přerušeno na dobu delší než 1 rok, platí, že vydávání periodického tisku bylo ukončeno dnem uplynutí uvedené lhůty, Ministerstvo kultury zapíše tuto skutečnost do evidence periodického tisku a vyrozumí o tom vydavatele do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přerušení vydávání periodického tisku nebo ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.
- Obnovení vydávání periodického tisku:
hodlá-li vydavatel periodického tisku, jehož vydávání bylo ukončeno, obnovit jeho vydávání, je povinen to Ministerstvu kultury nejpozději do 30 dnů před zahájením obnoveného vydávání periodického tisku písemně oznámit.
- Oznámení změny evidovaných údajů:
vydavatel je povinen Ministerstvu kultury písemně oznámit změnu evidovaných údajů (tj. změnu názvu, periodicity, vydavatele nebo jeho sídla), přerušení nebo ukončení vydávání evidovaného periodického tisku nejpozději 5 dnů ode dne, kdy došlo ke změně evidovaných údajů anebo k přerušení či ukončení vydávání periodického tisku. Při změně vydavatele jsou vyžadovány podpisy obou vydavatelů, bývalého i současného.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání povinných výtisků těmto příjemcům:
- Národní knihovna ČR (2), - Moravská zemská knihovna v Brně (1), - knihovna Národního muzea (1), - Ministerstvo kultury ČR (1), - Parlamentní knihovna (1), - každá krajská knihovna (1), - Městská knihovna v Praze (1), - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze (1) v případě periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé a slabozraké.
Úplný seznam příjemců povinných výtisků (přesné adresy a názvy institucí) obdrží vydavatel současně s potvrzením o přidělení evidenčního čísla.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním oznámení elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání je třeba podat v obecné lhůtě (správní řád) u příslušného krajského úřadu, odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za nedodržení povinností stanovených tiskovým zákonem ukládá krajský úřad pokuty.

Další informace
Můžete se obrátit na Ministerstvo kultury - odbor hromadných sdělovacích prostředků a audiovize, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo kultury - odbor hromadných sdělovacích prostředků a audiovize, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
 
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2003

Popis byl naposledy aktualizován
24. 6. 2003

Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven. 

Zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečného odpadu

Tuto agendu zajišťuje Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpadyKdo je oprávněn v této věci jednat
Původce odpadu, nebo oprávněná osoba

Podmínky a postup
Hlášení o produkci a nakládání s odpady se již k 15. únoru 2012 nebude zasílat v papírové formě příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, ale bude probíhat elektronicky prostřednictvím systému „ISPOP“.
Dle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou původci odpadů povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat do 15. února následujícího roku pravdivé a úplně hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
Hlášení o produkci a nakládání s odpady se již k 15. únoru 2012 nebude zasílat v papírové formě příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, ale bude probíhat elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“). Tudíž příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebude akceptovat žádné hlášení v papírové formě ani elektronické prostřednictvím emailu. Každý ohlašovatel (původce odpadů nebo oprávněná osoba) musí být v systému zaregistrován, poté obdrží přihlašovací údaje do svého účtu. Pokud ohlašovatel zatím přes ISPOP nepodával žádné hlášení (např. za ovzduší nebo do integrovaného registru znečišťování IRZ), musí se nejprve zaregistrovat. Registrační formulář je k vyplnění na www.ispop.cz v části „Chci podat hlášení“.

Lhůty a termíny
Hlášení je třeba zaslat do 15. února následujícího roku.

Vyřídit elektronicky
 Lze

Právní předpis
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o odpadech)
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

Související předpisy

Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Sankce
 Za neplnění povinnosti zasílání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady stanoveným způsobem, ve stanoveném rozsahu, ve stanovené lhůtě, může být udělena příslušným úřadem obce s rozšířenou působnosí - Česká Lípa nebo Českou inspekcí životního prostředí pokuta ve výši až 1000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě.

Jiné informační zdroje
Výše uvedené právní předpisy

Za správnost odpovídá – obecně
 Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Za správnost odpovídá
Ing.Petr Tadlík, vedoucí odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Platí od
1. 1. 2002
Poslední aktualizace
26. 4. 2012
Platí do
Není stanovenoPovolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

 Tuto agendu zajišťuje Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí.

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

Základní informace
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedná o výjimku podle § 11 odst. 3, 5 a 6 citovaného zákona.
O výši odvodu rozhodne orgán ochrany ZPF v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvl. předpisů (např. stavební zákon), jehož byl souhlas k odnětí zemědělské půdy závaznou součástí. Výše odvodů byla stanovena orientačně již v souhlase.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí – stavebník.

Podmínky a postup
Podmínkou je vydaný souhlas k odnětí a pravomocné rozhodnutí podle stavebního zákona - územního rozhodnutí příp. stavebního povolení. Po dodání pravomocného rozhodnutí je zahájeno řízení o odvodu. Platba se provádí po nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu.

Zahájení
Písemným podáním žádosti na podatelně Městského úřadu v Mimoni nebo jejím zasláním poštou.
Pokud stavebník nepodá žádost, může řízení zahájit orgán ochrany ZPF z moci úřední.

Na kterém úřadu
 U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy – a je to Městský úřad v Mimoni, Mírová 120, 471 24 Mimoň III 

Kde, s kým a kdy
Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120, 471 24 Mimoň III, Jaroslava Vítková, DiS. (Po 8-17, St 8-17)

Potřebné doklady a podklady
• rozhodnutí podle zvl. předpisů tj. územní rozhodnutí příp. stavební povolení s vyznačením právní moci
• u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČ (bude použito jako variabilní symbol pro potřeby finančního úřadu)
• skutečná výměra odnímané plochy dle dokumentace ověřené v územním (stavebním) řízení
• výpočet odvodů

Formuláře
Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a živ. prostředí.

Poplatky
Poplatek za vydání rozhodnutí o odvodech není stanoven.

Lhůty a termíny

Rozhodnutí o odvodech je vydáno do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.
Odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou.

Další účastníci
Nejsou

Další činnosti
V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

Vyřídit elektronicky
Vzhledem k charakteru podkladů není možné.

Právní předpis
Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy
• Zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
• Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
• Metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF
• Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u odboru zemědělství

Sankce
Nedodá-li plátce odvodu podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ani po výzvě orgánu ochrany ZPF, může mu být uložena pokuta:
• jedná-li se o fyzickou osobu podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích až 3000 Kč
• jedná-li se o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání podle § 20 zákona ĆNR č. 334/1992 Sb. pokutu až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvl. předpisem.
Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. povinnost platit z nezaplacených částek penále. Výši penále stanoví finanční orgán platebním výměrem.

Nejčastější dotazy
Lze odvod prominout?
Odvod prominout nelze. Jestliže výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se neplatí (§ 12 odst. 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb.). V odůvodněných případech může ministerstvo financí ČR snížit nebo prominout penále.
Jaká je výše odvodů za odnětí zemědělské půdy?
Vypočítá se pro konkrétní pozemky v závislosti na BPEJ (viz výpis z Katastru nemovitostí) a výměře odnímané plochy podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb. Výpočet předkládá žadatel již k žádosti o souhlas, ale rozhodnutí, kterým se platba odvodů uloží, vydá odbor výstavby, dopravy,  zemědělství a životního prostředí Městského úřadu v Mimoni až po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, jehož byl souhlas součástí.

Další informace
• v životní situaci souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu
 • telefonicky na č. 487 805 020 

Jiné informační zdroje
Výše uvedené právní předpisy

Související životní situace
Vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Za správnost odpovídá
Ing. Petr Tadlík, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí.

Platí od
1. 1. 2003
Poslední aktualizace
26. 4. 2012
Platí do
Není stanoveno

Poznámky
ZPF – zemědělský půdní fond
OOP – odbor ochrany prostředí
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka – u pozemků, které jsou součástí ZPF, je uvedena ve výpise z Katastru nemovitostíKácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace
Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona v platném znění.

A. Žádost o povolení kácení dřevin se podává:
• u fyzických a právnických osob v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o souvislé keřové porosty nad 40 m2 a pozemek vlastní a užívají
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin.
Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

 B. Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem na Mětstký úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, a to z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, důvodů zdravotních, případně při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí). 

 C. V případě, kdy je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není potřeba povolení ke kácení. Kácení je však třeba oznámit do 15 dnů od jeho provedení na Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku (případně jejich zplnomocněný zástupce), na kterém dřeviny rostou.
 Oznámení o kácení dřevin, v případě uvedeném pod písmenem C., podává ten, kdo kácení provedl.

Podmínky a postup
 • A. Podání písemné žádosti (formulář na webu) s přílohami ( výpis z katastru     nemovitostí a mapa se zákresem dřevin ). 
 • B. a C. Podání písemného oznámení obsahujícího stejné náležitosti.  


Na kterém úřadu
Městský úřad v Mimoni, odbo výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí. 
Kdy: Pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin

Potřebné doklady a podklady
Náležitosti žádosti o povolení nebo oznámení kácení dřevin stanovené v ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.:
• jméno a adresa žadatele,
• doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
• specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
• zdůvodnění žádosti.

Formuláře
 Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na odboru výstavby, dopravy,  zemědělství a životního prostředí nebo na www.mestomimon.cz

Lhůty a termíny
Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.

Další účastníci
• Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a jenž má podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
• Osoby, jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena.

Další činnosti
Ve složitých případech žadatel doloží posudek:
• dřevin – dendrologický
• statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu
• prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace
• případně další posudky (např. hygienika)

Vyřídit elektronicky
 Lze

Právní předpis
ust. § 8 a 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
ust. § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

Související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Opravné prostředky

Vůči vydanému rozhodnutí o kácení dřevin se lze odvolat. Náležitosti jsou uvedeny v poučení rozhodnutí.

Sankce
Při porušení zákona může být uložena pokuta za protiprávní jednání:
• fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti určené zákonem nebo za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin podle ust. § 9 zákona
• fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřeviny rostoucí mimo les
• fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za nepovolené kácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les
• právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les, dále za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona nebo nesplnění povinnosti náhradní výsadby podle ust. § 9 zákona

Nejčastější dotazy
Za jakých podmínek mohu pokácet strom na vlastním pozemku (ve vlastnictví fyzické osoby) bez povolení?
Povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny a strom má obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
Je potřeba povolení ke kácení ovocných nebo náletových dřevin?
Ano, pokud není zákonem stanoveno jinak.

Další informace

 na telefonu 487 805 020

Za správnost odpovídá – obecně
 Městský úřad v Mimoni, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí.

Za správnost odpovídá
 Ing. Petr Tadlík, vedoucí odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Platí od

1. června 1992
Poslední aktualizace
26. 4. 2012
Platí do
Není stanoveno


Hlášení chovu včel

Základní informace
Hlášení chovu včel

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel.

Podmínky a postup
Podání písemného hlášení o umístění trvalých stanovišť.

Zahájení
Písemným oznámením o umístění trvalých stanovišť.

Na kterém úřadu
Městský úřad v Mimoni, který je místně příslušným úřadem.

Kde, s kým a kdy
Kde: Městský úřad v Mimoni,
 S kým: odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Kdy: Po. a St. – 8.00 – 17.00

Potřebné doklady a podklady
Sdělení údajů o trvalém stanovišti, nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných chovatel oznamuje nejpozději pět dnů před jejich přemístěním, pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, tak jednoduchý plánek s označením stanoviště.

Formuláře
 Formulaře jsou k dispozici na Městském úřadu Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí. 

Poplatky
Nejsou

Lhůty a termíny
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel oznamuje každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť.

Další účastníci
Nejsou

Další činnosti
Nejsou

Vyřídit elektronicky
Je možná i elektronická podoba při uvedení všech nutných údajů ( jméno a adresa chovatele, kde přesně se včelstva nacházejí pokud jsou včelstva v nezastavěné části obce tak jednoduchý náčrtek).

Právní předpis
§ 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
§ 6 odst. 1, 2, 3 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. (dále jen vyhláška).

Související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Sankce
Jsou uvedeny v § 78 odst. 3, písmeno c bod 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon).
(Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poruší ustanovení o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů podle § 51 zákona lze uložit pokutu do výše 40 000 Kč a právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že poruší toto ustanovení § 51 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč).

Další informace
 Lze získat telefonicky na č. 487 805 020

Jiné informační zdroje
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost odpovídá – obecně
Městský úřad v Mimoni – odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Za správnost odpovídá
Ing. Petr Tadlík, vedoucí odboru výstavby, dopravy,zemědělství a životního prostředí 

Platí od
31.5.2004
Poslední aktualizace
26. 4. 2012
Platí do
bez omezení


Vydání rybářského lístku
 

Základní popis
Rybářský lístek (doklad) je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Rybářský lístek se vydává pro území České republiky s platností na: 10 let, 3 roky nebo 1 rok ode dne jeho vydání.

Oprávněn jednat
O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

Podmínky a postup řešení
Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti   prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl. 

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:
dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Zahájení řešení

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci řešit
 obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují, v daném případě odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň

Kde, s kým a kdy
odbor výstavby, dopravy zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, Mírová 120, Vítková DiS., v úředních hodinách (pokud nebylo dojednáno jinak)

Potřebné doklady
· občanský průkaz, cizinci předloží cestovní pas
· doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu
   rybářského lístku – viz bod 4.)

Potřebné formuláře

 žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na odboru výstavby, dopravy,  zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, nebo ke stažení zde. 

Poplatky a úhrada
správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle délky platnosti rybářského lístku
- 1 rok 100 Kč
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
- 3 roky 200 Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
- 10 let 500 Kč
- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním
rybářského lístku a lze ji provést přímo zaměstnanci, který žádost vyřizuje

Lhůty pro vyřízení
v případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně

Další účastníci
nejsou stanoveni

Další činnosti
Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba
nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou

Postup dle předpisu
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

Související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky
Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu. V případě odepření vydání loveckého lístku lze podat odvolání KÚ Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí.

Sankce
Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, se dopouští:
- přestupku dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta do výše 8.000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
- trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Další sankce v případě nedodržení zákona jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy
Od kdy platí rybářský lístek?Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky, 10 let).

Další informace
Český rybářský svaz

Jiné zdroje informací
www.mzp.cz

Za správnost popisu odpovídá
 odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň
Kontaktní osoba
Jaroslava Vítková, DiS., telefon: 487 805 020,
e-mail: vitkova@mestomimon.cz

Platnost ke dni
1.července 2011

Poslední aktualizace
 26.4.2012

Konec platnosti
nestanoven


Sběrný dvůr

nachází se v Mimoni Pod Křížovým vrchem (na Tyršově náměstí za Dřevěnkou).  Provozní doba po-čt 10:00-12:00 12:30-16:00, pá 10:00 -12:00 12:30-15:00, so 8:00-11:00
Telefon na SD 487 864 723
Občané města Mimoně po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení známky za svoz a likvidaci komunálního odpadu zde mohou odevzdat:
Velkoobjemový odpad z domácností (nábytek, koberce, matrace, hadry, staré boty, apod.) max. 500 kg na osobu a rok
 Nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, oleje, apod.), lepenka a eternit max. 100 kg na osobu a rok.
 Elektrozařízení (Lednice, mrazáky, televize, monitory, vrtačky, kuchyňské roboty, zářivky apod.)
 Pneumatiky (max 5 ks/osobu a rok).
 Dále se zde odebírá sklo, plasty a papír.
 Trávu, listí a plevel ze zahrádek lze uložit do označeného kontejneru před  Zahradnictvím Mimoň (Mijana) v Široké ulici.
 Suť se v SD neodebírá. Lze ji odvézt na skládku ve Svébořicích za poplatek, bližší  informace na tel. 737 248 855.

Inzerce na výlepových plochách

Základní informace
Možnost inzerovat na výlepových plochách na území města Mimoň: 

1. Mimoň, Nádražní ulice (v kopci) až A0
2. Mimoň, Letná (u nonstop baru) až A1
3. Mimoň, Letní kino (u vstupní brány) až A1
4. Mimoň, Husova ulice (U Družby) až A1
5. Mimoň, Tyršovo náměstí (naproti Dřevěnce) až A0
6. Mimoň, náměstí 1. máje (u zámeckého mostu) do A4
7. Mimoň, Sídliště U Nemocnice až A0
8. Mimoň - Vranov až A3
9. Mimoň VI - Ploužnice až A3
10. Mimoň, ulice Nádražní (u vlakového nádraží) až A0

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Každý, kdo má zájem inzerovat na výlepových plochách na území města Mimoň

Podmínky a postup
V případě placené (komerční) inzerce zaslání objednávky a plakátů pracovní den před výlepovým dnem, následné zaplacení poplatku.
V případě neplacené inzerce zaslání objednávky a plakátů pracovní den před výlepovým dnem.
Výlepním dnem je pondělí, podklady musí být dodány nejpozději předchozí pátek do 11,00 h. V případě, že výlepní den připadá na svátek, bude výlep uskutečněn v nejbližší pracovní den.

Zahájení
Doručení objednávky a plakátů.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň – odbor kultury
Svébořická 309. Tel.: 487 805 003, knihovna@mestomimon.cz
p. Pavlína Pelcová

Kde, s kým a kdy
Městská knihovna Mimoň, Svébořická 309. Tel.: 487 805 003, knihovna@mestomimon.cz
p. Pavlína Pelcová
 
Městský úřad Mimoň – podatelna
Mírová 120, 471 24 Mimoň
Tel.: 487 805 001

Potřebné doklady a podklady
Objednávka výlepu, příp. hotovost.

Formuláře
Objednávka výlepu zde.

Poplatky

Základní ceník
Formát velikost v m2 Kč/1 ks/den (včetně DPH)
A0 0,61 - 1,00 11,00
A1 0,37 - 0,60 8,00
A2 0,19 - 0,36 6,00
A3 a menší < 0,18 5,00
Přelepy chyb na plakátech   3,00
Přelepy poškozených plakátu provádíme zdarma, pokud byl plakát navíc.

Z poplatků za výlep plakátů jsou osvobozeny:
   1) Fyzická nebo právnická osoba, organizace, sdružení a spolky, kteří konají sportovní nebo kulturní akce v Mimoni pro děti a mládež
   2) Organizace, sdružení a spolky, kteří konají kulturní akce pro důchodce v Mimoni
   3) Organizace, sdružení a spolky, kteří konají sportovní akce v Mimoni

Lhůty a termíny
Uzávěrka pro příjem inzerce je nejpozději pátek do 11,00 hod. před výlepovým dnem.

Za správnost odpovídá – obecně
Odbor kultury MěÚ Mimoň
 

Užití autorských děl při veřejné akci

Základní informace
Každá hudební, divadelní či jiná veřejná produkce autorských děl je zpoplatněna kolektivním správce autorských práv.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

Podmínky a postup
Státní orgány, fyzické a právnické podají oznámení u příslušného správce autorských práv.

Zahájení
Vyplnění formuláře - písemného ohlášení u příslušného správce autorských práv.

Na kterém úřadu
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura
Krátkého 1, 190 03 Praha 9
tel.: 283 891 587
e-mail: info@dilia.cz
http://www.dilia.cz/

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
Zákaznické centrum:
Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 220 315 000
e-mail: vp@osa.cz
http://www.osa.cz/
 
INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221 871 940
FAX: +420 221 871 905
E-mail: intergram@intergram.cz
http://www.intergram.cz/

OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1
tel: 224 934 406
e-mail: stepankova@ooas.cz
http://www.ooas.cz/

Občanské sdružení GESTOR – ochranný svaz autorský
Šítkova 1/233, 110 00 Praha 1
tel.: 224 934 819, 606 678 570
e-mail: gestor@gestor.cz, karnosova@gestor.cz
http://www.gestor.cz/

Ochranná asociace zvukařů – autorů, OAZA
Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1
tel.: 222 969 831
e-mail: oaza@oaza.eu
http://www.oaza.eu/

Kde, s kým a kdy
Dle příslušného správce autorských práv

Potřebné doklady a podklady
Dle příslušného správce autorských práv

Formuláře
Dle příslušného správce autorských práv

Poplatky
Dle příslušného správce autorských práv

Lhůty a termíny
Oznámení se podává před konáním akce.

Právní předpis
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Za správnost odpovídá – obecně
Odbor kultury MěÚ MimoňPříjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě


Základní informace
Provozem elektrických a elektronických zařízení může dojít ke vzniku nežádoucí elektromagnetické energie, která ruší příjem televize nebo rozhlasu.
K příjmu ve zhoršené kvalitě však může dojít i z jiných příčin:
• přijímaný signál má nedostatečnou úroveň (nepokrytá oblast),
• přijímaný signál je nekvalitní z důvodu vícecestného šíření vlivem odrazů od okolního terénu (nepokrytá oblast),
• zastínění signálu nebo jeho degradace odrazy z důvodu výstavby nadzemních objektů a související stavební činností v okolí místa příjmu,
• použitím nevhodné instalace přijímacího zařízení (tj. antény, zesilovače, anténního svodu, přijímače a přidružených zařízení) nebo závadou některé z jeho částí,
• v době mimořádných podmínek pro šíření rádiových vln (např. při inverzním počasí) příjmem vzdálených vysílačů pracujících na stejném kanálu.
Zhoršená kvalita příjmu (rušení) se může projevovat různými způsoby:
• zrněním (šumem) obrazu nebo jeho proměnlivou kvalitou v případě nedostatečné úrovně signálu,
• kostičkováním, zamrznutím, rozpadem nebo ztrátou obrazu, krátkodobými výpadky zvuku při příjmu digitální televize,
• vícenásobnými obrysy (duchy) TV obrazu, nebo sykavkami, a ozvěnou při příjmu FM rozhlasu v případě vícecestného šíření signálu vlivem odrazů,
• nejrůznějšími projevy (kmitání, vlnění, prolínání obrazu, šum v obrazu, zvuku, výpadky apod.) při nevhodné instalaci přijímacího zařízení,
• zdvojeným řádkováním, vodorovnými pruhy nebo prolínáním jiného obrazu při mimořádných podmínkách šíření rádiových vln,
• jiskřením, vznikem moaré nebo pruhů různého sklonu a šířky, rušením zvuku atd. při rušení vnějšími zdroji (např. domácími spotřebiči, dopravními prostředky, linkami vysokého napětí atd.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Posluchač rozhlasového nebo televizního vysílání, u kterého se projevila zhoršená kvalita příjmu rozhlasového nebo televizního signálu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V případě vzniku nebo při přetrvávajících potížích s kvalitou příjmu doporučuje Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") postupovat následovně:
1.) Posluchač rozhlasového nebo televizního vysílání musí vždy nejprve zajistit kontrolu vlastního přijímacího zařízení.
Při příjmu prostřednictvím individuální antény zejména:
• zkontrolovat instalaci přijímacího zařízení: venkovní antény (její vhodnost pro přijímaný kanál, mechanický stav, upevnění, směrování a polarizaci), zesilovače (nutnost a vhodnost jeho použití), anténního svodu (celistvost, správné připojení, použití symetrizačního členu), vlastního přijímače (bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet), přidružených zařízení (připojení videa, satelitního přijímače,
set-top-boxu atd.),
• prostřednictvím vnitřní (pokojové) nebo jiné náhražkové antény většinou nelze kvalitní příjem zajistit.
Při společném příjmu prostřednictvím televizního kabelového rozvodu (dále jen "TKR") nebo společné antény (dále jen "STA") zejména:
• zkontrolovat celistvost účastnické šňůry, včetně jejího správného připojení, a vlastní přijímač (jeho bezchybnou funkci a správné naladění na přijímaný kmitočet),
• v případě, že není zjištěna závada vlastního přijímacího zařízení v bytě, kontaktovat provozovatele společného rozvodu (TKR nebo STA), který zajistí odstranění případné závady společného rozvodu.
V případě pochybností je vhodné učinit dotaz na kvalitu příjmu u sousedů v okolí.
2.) V případě nedostatečného pokrytí televizním nebo rozhlasovým signálem je třeba, aby orgány místní samosprávy požadovaly jeho zlepšení u provozovatele příslušného televizního nebo rozhlasového vysílání.
3.) V případě přetrvávajících problémů s kvalitou příjmu a při bezchybné funkci přijímacího zařízení posluchače (diváka) a společného rozvodu (TKR nebo STA), je možné požádat ČTÚ o zjištění zdroje rušení podle § 100 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochybností může ČTÚ požadovat od posluchače (diváka) potvrzení odborné firmy o bezchybnosti přijímacího zařízení.
4.) Při vzniku problémů v souvislosti s mimořádnými podmínkami šíření rádiových vln (trvají vždy po omezenou dobu, např. při inverzní počasí nebo bouřkové činnosti), nelze zajistit pomoc, kromě případného přeladění na příjem jiného kanálu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Postupujte dle informací uvedených v bodě 6 a v případě přetrvávajících problémů se obraťte na místně příslušný oblastní odbor ČTÚ.
Zhoršenou kvalitu příjmu rozhlasového nebo televizního signálu můžete oznámit písemně, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty

Na které instituci životní situaci řešit
Oznámení o zhoršené kvalitě příjmu rozhlasového nebo televizního signálu přijímají a vyřizují místně příslušné oblastní odbory ČTÚ. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklady nejsou předepsány.
Nezapomeňte uvést vaše jméno, příjmení a bydliště; dále je vhodné popsat také okolnosti, které se zhoršené kvality týkají (např. jak se zhoršená kvalita projevuje, v jakých intervalech apod.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny; oznámené případy řeší příslušné oblastní odbory ČTÚ v pořadí dle doručení. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Subjekt, který rozhlasové nebo televizní vysílání ruší.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Součinnost při kontrolním šetření.

Elektronická služba, kterou lze využít
Můžete využít tuto elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz; podání je možné učinit bez elektronického podpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti protokolu kontrolního zjištění může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky na místně příslušný oblastní odbor ČTÚ, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení se s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší. Pro písemné podání námitek není stanoven předepsaný formulář.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Český telekomunikační úřad
- Jak postupovat při nekvalitním příjmu rozhlasového nebo televizního signálu

Související životní situace a návody, jak je řešit
Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním a odrazy od staveb (Rušení nebo chybovost provozu)

Za správnost návodu odpovídá útvar
Český telekomunikační úřad - odbor státní kontroly elektronických komunikací

Kontaktní osoba
Ing. Jaromír Javůrek

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
10. 10. 2007

Popis byl naposledy aktualizován
10. 10. 2007

Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

Pronájem Domu kultury Ralsko

Základní informace
Dům kultury Ralsko je víceúčelové kulturní zařízení města Mimoně. Je určeno k pořádání kulturních, společenských a prodejních akcí. K tomu je využíváno promítací, zvukové a osvětlovací techniky a vybavení sálu s hostinským zařízením včetně vestibulu kina.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

Podmínky a postup
Kapacita
a) při promítání činí – 154 osob (balkon)
b) při využití sálu ke kulturní a společenské akci – 180 osob (přízemí)
c) Plné využití kapacity nesmí překročit 334 osob (balkon+přízemí)
Záloha za pronájem
Nejpozději v den konání akce složí nájemce v pokladě Mimoňské komunální, a.s. zálohu ve výši 5000,- Kč (správci se prokáže dokladem). Ve výjimečném případě lze zálohu složit přímo u správce DKR. Nezaplacení této zálohy je důvodem pro odmítnutí předání sálu a zrušení akce. Z této zálohy je proveden odpočet pronájmu a jsou hrazeny další případné náklady vzniklé v souvislosti s vypořádáním akce pronajímatelem. Od této zálohy lze dle charakteru akce na základě písemné dohody s vedoucím odboru kultury upustit. Současně s touto dohodou budou stanoveny podmínky pro organizační zajištění akce pořadatelem.
Při předání objektu
Správce předá objekt pořadateli akce v předem dohodnutou hodinu. Pořadatel je povinen si při převzetí objektu tento řádně prohlédnout a upozornit na případné závady na zařízení. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel. Při vracení objektu správci je pořadatel povinen předat svěřené prostory nepoškozené a čisté. V případě, že se zaváže zajistit si úklid svépomocí, předá správci objekt ve stavu, v jakém ho přebral ( vč. odvezeného odpadu). Pokud dojde k poškození a znečištění zařízení, včetně interiéru je pořadatel povinen uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu. K úhradě takto vniklých nákladů je využito složené zálohy. Pokud náklady přesáhnou poskytnutou zálohu zavazuje se uhradit škody v plné výši. O předání a převzetí objektu je učiněn stručný záznam. Předání objektu je možné provést následující den. Tato skutečnost je obsažena v předávacím protokolu.
Při jeho provozu
Je pořadatel akce povinen zachovávat veškerá bezpečnostní opatření. Dále je povinen zachovávat maximální pořádek a dodržování hygienických a protipožárních předpisů včetně zákazu kouření. Pořadatel zabezpečí, že nikdo nevstoupí do prostor, které nepřevzal. Prostory bufetu a kuchyně nemohou být předmětem jednorázového pronájmu.

Zahájení
Podání písemné žádosti na pronájem.

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Odbor kultury – Městská knihovna, Svébořická 309, 471 24 Mimoň. Tel.: 487 805 003
Nejpozději měsíc před zahájením akce.

Potřebné doklady a podklady
- způsob zajištění pořádkové služby
- způsob zajištění požárního dozoru
- potvrzení o složení zálohy

Poplatky
Poplatky za pronájem
I. Pro mládežnické a seniorské organizace při nekomerční činnosti (nevybírá se vstupné, neprovozuje tombola či jiná výdělečná činnost) -   zdarma 
II. ostatní akce – 600,- Kč/hod.
Poplatky za poskytované služby
(Od těchto poplatků nemohou být osvobozeny žádné subjekty, které dané služby využívají.)
- poplatek za zapůjčení ozvučení: 350,-Kč/den
- poplatek za zapůjčení osvětlovací techniky: 150,-Kč/den
- služby správce DK Ralsko, odborná obsluha osvětlovací a ozvučovací 
  techniky ( vč. její přípravy): 150,-Kč/hod.
- poplatek za služby pomocného dozoru (1 osoba) : 80 Kč/hod.
- úklid sálu: 1500 Kč
Osvětlovací a ozvučovací techniku nelze zapůjčit bez zajištění odborné obsluhy - pracovníka DKR.
 
Další účastníci
Pořadatel je povinen předem akci dle jejího charakteru nahlásit všem dotčeným subjektům: OSA, Intergram, Dilia.
 
Vyřídit elektronicky
Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu knihovna@mestomimon.cz

Právní předpis
 
Opravné prostředky
Jakékoliv výjimky schvaluje pouze Rada města na základě předem podané žádosti.

Sankce
Nezaplacení zálohy na pronájem je důvodem pro odmítnutí předání sálu a zrušení akce.

Související životní situace
Autorská práva

Za správnost odpovídá – obecně
Odbor kultury MěÚ Mimoň
 
Platí od
Směrnice nabyla platnosti dnem 1.9.2010 v souladu s usnesením Rady města č. R10/666 ze dne 23.8.2010.

Podání podnětu (stížnost, petice) k obsahové stránce pořadu, nebo programu

Základní informace k životní situaci
Pořadem se rozumí obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část rozhlasového nebo televizního vysílání (např. zábavný pořad, publicistika, zpravodajství, reklama, upoutávka, sportovní přenos); v rozhlasovém vysílání se pořadem rozumí i programový prvek.
Programem se rozumí záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání; v rozhlasovém vysílání pak i toku programových prvků v rámci jednoho vysílaného programu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podnět podejte nejpozději do 21 dnů po odvysílání. Uveďte médium, kde byl pořad nebo program vysílán, a stanici, název, den a hodinu vysílání.
Nebude-li podnět kompletní, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též "Rada") vyzve autora podnětu k doplnění informací. Úřad vyhodnotí, zda je podnět v jeho kompetenci. Pokud není, uvědomí o dané skutečnosti autora podnětu, nebo, v závislosti na charakteru podnětu, jej přepošle Radě České televize nebo Radě Českého rozhlasu, případně i Radě pro reklamu. Jakmile bude k dispozici záznam pořadu, úřad provede analýzu. Pokud analýza prokáže, že došlo k porušení některého ze zákonných ustanovení, předloží podnět Radě k rozhodnutí o dalším postupu, kterým může být (v případě programu) zahájení správního řízení nebo odložení podnětu.

Na které instituci životní situaci řešit

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Analytický odbor, Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2, tel.: 274 782 310

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádné dokumenty nejsou stanoveny. Nutná je jednoznačná identifikace autora podnětu nebo jeho e-mailová adresa.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je příslušný úřad povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední.
V případě petice je zákonná lhůta též 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Provozovatel, v případě reklamy zpracovatel, šiřitel nebo zadavatel.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít
Podnět můžete zaslat na e-mailovou adresu Rady: info@rrtv.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k předsedovi Rady.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce vůči odpovědným zaměstnancům Úřadu Rady jsou stanoveny Zákoníkem práce.
 
Další informace
Můžete se obrátit na Analytický odbor nebo Informační oddělení Úřadu Rady.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Analytický odbor Úřadu Rady

Kontaktní osoba
Mgr. Miroslava Škaloudová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
24. 6. 2004

Popis byl naposledy aktualizován
2. 3. 2007

Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Provádějí pracovnice matriky a podatelny Městského úřadu Mimoň: 
a) k provedení legalizace podpisu nutné předložit: platný OP nebo cestovní pas, správní poplatek za 1 podpis činí 30,- Kč, který občan hradí přímo na matrice nebo na podatelně.
b) k provedení vidimace listiny: není nutno předložit OP nebo cestovní pas, za každou započatou stranu občan hradí 30,- Kč správní poplatek přímo na matrice nebo na podatelně.Evidence obyvatel

Základní informace
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení , ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

 Kdo je oprávněn v této věci jednat
Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

Podmínky a postup:
Občan ČR provede změnu trvalého bydliště na městském úřadě na ohlašovně , v místě nového bydliště. Na ohlašovně občan obdrží přihlašovací lístek , který vyplní a přiloží k tomu tyto doklady:
a) občanský průkaz, rodný list
b) doklad, kterým dokládá změnu bydliště (výpis z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvu nebo smlouvu o ubytování)
c) pokud přihlašuje i děti do 15 let - jejich rodné listy
d) po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, doklad o nabytí občanství ČR

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby do 15 let věku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Základní informace:
Ohlašovna městského úřadu rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Podmínky a postup:
K zahájení správního řízení je třeba předložit žádost (není předepsán žádný formulář) o zrušení trvalého pobytu a doklady dosvědčující uvedené skutečnosti. Občan žádost předkládá na ohlašovně příslušného městského úřadu podle místa trvalého pobytu.

Doklady:
Doklad, opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné že žádost podívá oprávněná osoba.

• Pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí
• Pokud byla osoba vystěhována , doklad o provedeném výkonu rozhodnutí
• Doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů , uvedení svědků atd.)
• Pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření soby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat
• Pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce , a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon.

Za správní řízení se neplatí žádný poplatek.

Opravné prostředky:
Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Použití znaku a vlajky města

Základní informace

Heraldika
Znak města Mimoně ukazuje 2 zlaté věže v červeném poli, městské barvy jsou podle heraldických pravidel červená a zlatá.
Prapor města
V roce 1995 přiznal Parlament ČR městu prapor. Popis: červený list se šikmým pruhem o šířce rovné 1/3 délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

Podmínky a postup
Státní orgány, fyzické a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku Města Mimoně jen s předchozím písemným souhlasem Rady města Mimoně

Zahájení
Podání písemné žádosti a následné projednání žádosti v radě města

Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy
Písemně podatelna MěÚ
Osobně na odboru kultury – Městská knihovna, Svébořická 309, 471 24 Mimoň. Tel.: 487 805 003

Potřebné doklady a podklady
Žadatel ve své žádosti uvede účel a způsob užití znaku, nebo vlajky.

Formuláře
Není stanoven formulář.

Poplatky
Není zpoplatněno.

Lhůty a termíny
Nejsou stanoveny lhůty. Žádost o použití znaku, nebo vlajky je předložena ke schválení na nejbližším jednání rady města

Další účastníci
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Další činnosti
Nejsou požadovány žádné další činnosti.

Vyřídit elektronicky
Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu knihovna@mestomimon.cz

Opravné prostředky
Proti udělení nesouhlasu rady města s použitím znaku, nebo vlajky se nelze odvolat.
 
Další informace
Pravidla pro vyvěšování státní vlajky:
Vyvěšuje-li se státní vlajka současně se státními vlajkami jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo, to je z čelního pohledu na objekt vlevo při vyvěšení dvou státních vlajek, uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek.
Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt na němž je vlajka umístěna, bílá barva je vždy nahoře.

Za správnost odpovídá – obecně
Odbor kultury MěÚ Mimoň
 
 
Město Mimoňský zpravodaj Městský úřad Životní situace Městská policie Firmy, služby, obchody Volný čas Turistické informace Komunitní plánování, soc. péče Důležité odkazy Důležitá telefonní čísla Digitální povodňový plán Prohlášení o přístupnosti Hlášení poruch VO

Městský úřad Mimoň

Mírová 120, 471 24, Mimoň
tel: +420 487 805 001
mail: podatelna@mestomimon.cz
IČ: 00260746
DIČ: CZ00260746
IDS adresa: ys8b5fe


Partnerská města

Zlotoryja
Oelsnitz
Nová Baňa