Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Okrskové volební komise

Informace pro okrskové volební komise (OVK)

Dle § 14e odst. 3)  zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK – termín je uveden níže), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

 

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce městského úřadu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Datum 1. zasedání OVK je stanoven na 13. září 2021 od 15.00 hodin v Domě kultury Ralsko, Mimoň. Z´účastní se všichni členové z volebních okrsků města Mimoň.

Datum 2. zasedání OVK za účasti Českého statistického úřadu je stanoven na 21. září 2021 od 15.00 hodin v Domě kultury Ralsko, Mimoň. Zúčastní se předsedové, místopředsedové a zapisovatelé z obcí spadajících pod pověřený obecní úřad Mimoň.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda* - 2 200 Kč
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč
Člen - 1 800 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

 

Delegačenka (15.22 kB)

Pověření k delegování (12.78 kB)

 

Pozvánka na I. školení OVK dne 13.09.2021 (284.06 kB)

 

 

Mobilní aplikace

V obraze

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem