Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Voličský průkaz

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 9.2021.
Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 6.10. 2021 do 16:00 hod. Žádost o voličský průkaz můžete podat v kanceláři č. 204 - podatelna,hlavní budova A , Mírová 120, Mimoň.
Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v
elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka
fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 1. 10.2021 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.
Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
V případě volby s voličským průkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím lístků příslušného kraje, na jehož území se voleb účastní.
 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:
V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který
není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán.
Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 1. října 2021 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).
b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt.
V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková
volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.
 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat
i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit
v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.
Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst.
2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, Ú s t e c k ý   k r a j  krajem,
kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí

Žádost o vydání voličského průkazu (76.31 kB)

Plná moc k převzetí voličského průkazu (61.75 kB)

Mobilní aplikace

V obraze

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem