Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Bezpečnost a pořádek v obci

Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je zpravidla vymezena územím obce. Právní předpisy vydané v samostatné působnosti se na­zývají obecně závazné vyhlášky (dále též „OZV“) a právní předpisy vydané v rámci přenesené působnosti se nazývají nařízení.

Pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky je stanovena v čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR. Podle tohoto článku mohou zastupitelstva obcí v mezích své samostatné působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Ústavní princip zakot­vený v čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základ­ních lidských práv a svobod. Oprávnění obce vydávat obecně závazné vyhlášky je pak konkretizováno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Jedná se zejména o ustanovení § 10 zákona o obcích, podle něhož může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřej­ného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k uží­vání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Ustanovení § 35 odst. 1 a odst. 2 zákona o obcích vymezuje základní rozsah samostatné působnosti obce, v usta­novení § 35 odst. 3 písm. a) téhož zákona je uvedeno, že obec se při vydávání obecně závazných vyhlášek v rámci výkonu samostatné působnosti řídí zákonem a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, podle něhož je vydávání obec­ně závazných vyhlášek vyhrazeno zastupitelstvu obce.

Pořádek v obci Mimoň upravují obecně závazné vyhlášky a nažízení.

VYHLÁŠENÍ VAROVNÉHO SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Pojmenování (název) životní situace
Vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“
Základní informace k životní situaci

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice také signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ – po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Po zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):

• okamžitě se ukryjte – vyhledejte úkryt v nejbližší budově (úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt), – jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově,

• zavřete dveře a okna – dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek; uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví,

• zapněte rádio nebo televizi – zde se dozvíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat, – tyto informace mohou být sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. „mluvícími“) sirénami.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Nacházíte-li se doma a uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“:

• zavřete okna a dveře,

• zapněte rádio nebo televizi.

Nacházíte-li se venku a uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“:

• vejděte do nejbližší budovy a požádejte majitele o úkryt.

Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody k ukrývání. O tom se dozvíte opět z rádia, televize nebo místního rozhlasu.

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR - https://www.hzscr.cz/web-kontakty.aspx.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Obraťte se s dotazy u malých obcí na starostu města Mimoň, zaměstnance Správního odboru Městského úřadu Mimoň a na oddělení krizového řízení městského úřadu v České Lípě jako úřadu s rozšířenou působností.

Obrátit se můžete také na stanici Hasičského záchranného sboru ČR, na odbor ochrany obyvatelstva hasičského záchranného sboru kraje nebo na jeho územní odbor, který je dislokován zpravidla v obci s rozšířenou působností.

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Zaměstnavatelé – poskytují informace svým zaměstnancům.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT

Informace, týkající se ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových situací, jsou publikovány na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR - https://www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx.

Každý hasičský záchranný sbor kraje má také svou internetovou stránku s příslušnými informacemi. Na těchto stránkách jsou zveřejněny i e-mailové adresy, na které můžete zaslat dotaz a požádat o odpověď.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Sankce nejsou stanoveny.

INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ A V JINÉ FORMĚ

Hasičský záchranný sbor České republiky - https://www.hzscr.cz/

 

O městě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5
1

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů