Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Uzavření manželství

Pojmenování životní situace

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Žádáme snoubence, aby si termín a místo konání svatebního obřadu v rámci našeho matričního obvodu domluvili před započetím samotných svatebních příprav.

Termín a hodina svatebního obřadu dohodnutá na matrice je závazná pro obě strany.

Schválené termíny pro rok 2023 

Rada města Mimoň schvaluje dobu pro konání sňatečných obřadů na rok 2023 následovně: 21. 1. 2023, 13. 2. 2023, 18. 3. 2023, 15. 4. 2023, 20. 5. 2023, 17. 6. 2023, 15. 7. 2023, 19. 8. 2023, 16. 9. 2023, 21. 10. 2023, 11. 11. 2023, 16. 12. 2023.

 

Úřední hodiny:  

pondělí, středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

 

Pracoviště: MěÚ Mimoň, hlavní budova A, matrika, Mírová čp. 120, 2. patro, kancelář č. A 205

Kontakt na matrikářku:

Mgr. Vendulka Böhmová, tel.č. 487805036, e-mail: bohmova@mestomimon.cz

Základní informace k životní situaci

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; přihlíží při tom kvůli snoubenců. Jedná-li se o cíkrevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenec starší 18 let, který nabyl plné svéprávnosti. Nezletilý snoubenec, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech náležitostí níže uvedených zákonů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Snoubenci vyplní a podepíší před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, popř. žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Osvědčení k uzavření církevního sňatku vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno na základě písemné žádosti snoubenců.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele.

Na které instituci životní situaci řešit

Na matričním úřadu, v jehož matričním obvodu má být manželství uzavřeno.

U příslušného orgánu církve.

Rozhodne-li se občan České republiky uzavřít manželství v cizině nebo na zastupitelském úřadu, vystaví matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana, a to na základě žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství, popř. žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Předložit platný doklad totožnosti, rodný list, popř. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozsudek o zániku partnerství, úmrtní list

Pokud mají snoubenci spolu již dítě, je nutno předložit jeho rodný list

Snoubenec, cizinec předkládá dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis: „Dotazník k uzavření manželství“ 

V případě, že sňatek bude uzavírán mimo obřadní síň MěÚ, vyplní snoubenci Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou radou města a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, kterou také obdrží na matrice.

Na Městském úřadě v Mimoni si můžete tiskopis vyzvednout: – matrika, Mírová 120, hlavní budova A, 2. poschodí, dveře č. A 205

Jaké jsou poplatky a jak je uhradit

Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 3 000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2000 Kč.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou zákonem stanoveny.

Jaká je lhůta k vyzvednutí oddacího listu?

Týden po sňatku bude na matrice připraven oddací list k vyzvednutí, vyzvednout může jeden z manželů, na požádání lze oddací list zaslat poštou.

Kteří jsou další účastníci řešení životní situace dotčeni

Další účastníci nejsou zákonem stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po změně osobního stavu nebo příjmení je občan povinen požádat do 15-ti dnů od převzetí oddacího listu o vystavení nového občanského průkazu.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto službu nelze využívat. Předložené doklady musí být originál.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

– zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

– vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

– zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Jaké jsou související předpisy
– zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

– zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce nejsou zákonem stanoveny.

Co mě ještě může zajímat?

Prohlášení se činí slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci a svědci předkládají před obřadem své platné občanské průkazy nebo cestovní doklady k ověření totožnosti. Je vhodné se dostavit 15 minut před stanovenou hodinou.

Zajistí mi matrika hudbu, fotografa?

Ne, toto je v kompetenci snoubenců.

Matrika zajistí pouze květinovou výzdobu v obřadní síni na MěÚ, vše ostatní nad rámec je v kompetenci snoubenců.

 Lze mít svatbu mimo obřadní síň?

Ano, za předpokladu splnění podmínek zákona o matrikách, vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku. Při svatbách na jiném vhodném místě zajišťujeme pouze přítomnost oddávajícího a matrikářky. Dopravu na místo a zpět zajistí úřad. Ostatní služby, včetně organizace obřadu si zajišťují snoubenci.

Jak dlouho trvá obřad?

Svatební obřady probíhají v hodinových intervalech.

Jaké další povinnosti mi vyplývají ze změny příjmení a osobního stavu?

V případě změn v občanském průkazu bude manželům ihned pro uzavření manželství oddělena vyznačená část OP (roh). Občan je povinen si požádat o vydání nového občanského průkazu.

Ztratím oddací list, mohu si nechat vystavit druhopis?

Ano, na příslušné matrice, která vystavila prvopis oddacího listu, na základě žádosti a zaplacení správního poplatku 100,- Kč.

Kdo spravuje

Správní odbor, úsek matriky

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.12.2022

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů