Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace

Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona v platném znění.

 • Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 • V ostatních případech je třeba podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 

1. Žádost o povolení kácení dřevin se podává:
U fyzických a právnických osob v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm a nebo se jedná o zapojený porost dřevin s obvody kmenů do 80 cm ve výšce 130cm nad zemí nad 40 m2.
2. Žádost se dále podává, je-li strom součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin.
Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.
3. Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem na Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, a to z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, důvodů zdravotních, případně při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí).
4. V případě, kdy je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není potřeba povolení ke kácení. Kácení je však třeba oznámit do 15 dnů od jeho provedení na Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

V ostatních případech je třeba podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

 
Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku (případně jejich zplnomocněný zástupce), na kterém dřeviny rostou.
Oznámení o kácení dřevin, v případě uvedeném pod písmenem C., podává ten, kdo kácení provedl. 

Podmínky a postup

 • Bod 1. Podání písemné žádosti (formulář na webu) s přílohami ( výpis z katastru nemovitostí a mapa se zákresem dřevin ).
 • Bod 3 a 4. Podání písemného oznámení na Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí obsahujícího stejné náležitosti.

 
Na kterém úřadu

Městský úřad v Mimoni, odbor správy majetku + ŽP.
Kdy: Pondělí a středa 8.00 – 11:30 a 12:30 – 17.00 hodin

 
Potřebné doklady a podklady

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin stanovené v ust. § 4 odst. 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.:

 • § jméno a adresa žadatele, datum narození nebo IČ,
 • § doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
 • § specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
 • § udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • § zdůvodnění žádosti.

 
Formuláře

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na odboru správy majetku a ŽP nebo online zde – Žádost o kácení.

 
Lhůty a termíny

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.

 
Další účastníci

 • § Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a jenž má podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
 • § Osoby, jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena.

 
Další činnosti

Ve složitých případech žadatel doloží posudek:

 • § dřevin – dendrologický,
 • § statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu,
 • § prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace,
 • § případně další posudky (např. hygienika).

 
Vyřídit elektronicky

Lze

Právní předpis

 • ust. § 8 a 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • vyhláška  MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,

všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

 
Související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 
Opravné prostředky

Vůči vydanému rozhodnutí o kácení dřevin se lze odvolat. Náležitosti jsou uvedeny v poučení rozhodnutí.
 
Sankce

Při porušení zákona může být uložena pokuta za protiprávní jednání:

 • §    fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti určené zákonem nebo za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin podle ust. § 9 zákona
 • §    fyzické osobě až do výše 20 000 Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřeviny rostoucí mimo les
 • §    fyzické osobě až do výše 100 000 Kč za nepovolené kácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les
 • §    právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč za poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les, dále za nesplnění ohlašovací povinnosti dle zákona nebo nesplnění povinnosti náhradní výsadby podle ust. § 9 zákona

 
Nejčastější dotazy

Od kdy do kdy lze kácení dřevin provádět?
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (říjen až březen) – viz § 5  vyhlášky č. 189/2013 Sb.
 
Je potřeba povolení ke kácení ovocných nebo náletových dřevin?
Ano, pokud není zákonem stanoveno jinak.

 
Další informace:

na telefonu 487 805 020

 
Za správnost odpovídá – obecně

Městský úřad v Mimoni, odbor správy majetku + ŽP.

 
Za správnost odpovídá

Ing. Blanka Fialová, vedoucí odboru správy majetku
 
Platí od
1. června 1992
 
Poslední aktualizace
31.07.2023

Otevřený úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5
1

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů