Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Vydání rybářského lístku

Základní popis

Rybářský lístek (doklad) je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
Rybářský lístek se vydává pro území České republiky s platností na: dobu neurčitou, 10 let, 3 roky, 1 rok nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Oprávněn jednat

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

Podmínky a postup řešení

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti   prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž. Lístek na 30 dní lze vydat bez prokázání kvalifikace.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:
Dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:
Dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Zahájení řešení

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci řešit

Obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují, v daném případě odbor správy majetku -  životní prostředí MěÚ Mimoň

Kde, s kým a kdy

Odbor správy majetku - Životní prostředí MěÚ Mimoň, Budova C, Malá 181, Jaroslava Vítková DiS., v úředních hodinách (pokud nebylo dojednáno jinak)

Potřebné doklady

· občanský průkaz, cizinci předloží cestovní pas
· doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku – viz bod 4.)

Potřebné formuláře

Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Mimoň, nebo ke stažení zde.

Poplatky a úhrada

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle délky platnosti rybářského lístku

1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

a) 30 dní

200

b) 1 rok

100

c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50

d) 3 roky

200

e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100

f) 10 let

500

g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

250

j) na dobu neurčitou

1000

 

 

 

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku a lze ji provést přímo zaměstnanci, který žádost vyřizuje. Platbu kartou lze provést na pokladně města Mimoň.

 

Lhůty pro vyřízení

V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně.

Další účastníci

nejsou stanoveni

Další činnosti

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba

Nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Postup dle předpisu

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Zákon neřeší případy, kdy účastník převzetí dokladu odmítne jako projev nesouhlasu. V případě odepření vydání loveckého lístku lze podat odvolání KÚ Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí.

Sankce

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, se dopouští:
– přestupku dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta do výše 8.000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
– trestného činu podle § 178a trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Další sankce v případě nedodržení zákona jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek? Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let).

Další informace

Český rybářský svaz

Jiné zdroje informací

www.mzp.cz

Za správnost popisu odpovídá

Odbor správy majetku a životního prostředí MěÚ Mimoň
Kontaktní osoba
Jaroslava Vítková, DiS., telefon: 487 805 020,

Poslední aktualizace
04.10.2022

Konec platnosti
nestanoven

Otevřený úřad

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů