Město Mimoň
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Změna trvalého pobytu

Pojmenování životní situace

Změna trvalého pobytu

Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (ohlásit změnu)

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, ohlásí změnu místa TP jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa TP jeho zákonný zástupce
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Další podmínky nejsou stanoveny

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení změny –  originál tiskopisu lze vyzvednout na ohlašovně - evidenci obyvatel

Na které instituci řešit životní situaci

Na Městském úřadě v Mimoni, evidence obyvatel

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bc. Gabriela Ježková, referentka správního odboru

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • předložit občanský průkaz nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou 
 • doloží vlastnictví bytu nebo domu, nebo doloží oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa TP. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k TP před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k TP.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit TP na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné  podobě mustí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvl. právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení TP na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popř.  pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení TP na území ČR.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně.

Jaké jsou poplatky a jak lze je uhradit

Správní poplatek

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
 • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
 • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky se zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
 • Za zrušení trvalého pobytu se zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč za osobu.

Jaké jsou lhůty

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Doplňující zákony a předpisy
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a sankce

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Kontaktní osoba

Bc. Gabriela Ježková, referent evidence obyvatel

Popis je zpracován podle právního stavu

Ke dni 01.10.2020

 

Otevřený úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3

MR Podralsko

LAG Podralsko

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Centrální evidence

 

btn_cezv

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů